Udeležence izobraževanja odraslih, ki so se vpisali v izobraževalne programe v  šolskem letu od 2014/2015 do 2017/2018 in so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018 ter bodo zaključili izobraževanje do 31. 8. 2018 v programih:
– nižjega poklicnega izobraževanja (NPI),
– srednjega poklicnega izobraževanja (SPI),
– srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
– poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI),
– gimnazije in opravljanja splošne mature,
– maturitetnega tečaja ali
– poklicnega tečaja (PT)
obveščamo da je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17, objavil Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni.
Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin bodo imeli tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR. Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do porabe sredstev, vendar najdlje do 7. 9. 2018.
Podrobnosti razpisa so dostopne na spletni strani: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Skip to content