1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • dopolnijo znanje iz osnovnošolskih splošnoizobraževalnih predmetov, pomembnih za življenjsko in poklicno uspešnost,
 • pridobijo osnove za razumevanje gradbeništva in gradbenih poklicev,
 • se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v gradbeništvu,
 • se usposobijo za razumevanje svojega poklicnega področja in odgovorno opravljanje poklicnega dela,
 • razumejo povezavo med praktičnim delom in teoretičnimi spoznanji,
 • razumejo pomen upoštevanja navodil za kakovostna opravila in delovne postopke,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • spoznajo načela za varovanje naravnega in kulturnega okolja ter jih znajo dosledno upoštevati pri delu,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko pomočniki pri tehnologiji gradnje nadaljujejo izobraževanje v vseh programih SPI v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program nižjega, srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
 Ime izobraževalnega programa: POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE – NPI
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik/pomočnica pri tehnologiji gradnje
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina      
P2 Matematika      
P3 Družboslovje      
P4 Naravoslovje      
P5 Športna vzgoja opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Gradnja      
M2 Gradbeni elementi   ***  
M3 Polaganje keramičnih ploščic ***    
M4 Zidanje in ometavanje      
C- Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu *** 4 t.  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Opaženje ***    
  Angleščina      
  Jaz in svet ***    
  Računalništvo ***    
           

 
*** – predmeta ni v letniku
 
Pomočnik pri tehnologiji gradnje  je program Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
 
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content