1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom/vajencem in dijakinjam/vajenkam (v nadaljevanju: dijakom/vajencem), da:

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, načrtovanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in druge moralne vrednote,
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, zmožnost timskega dela in pripravljenost za vseživljenjsko učenje,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s področja elektrotehnike,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • razumejo pojave in temeljne zakone v elektrotehniki,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike ter njihove karakteristike, pomembne za uporabo,
 • spoznajo in razumejo delovanje osnovnih sistemov in naprav v elektrotehniki,
 • spoznajo alternativne vire energije in njihovo inštaliranje v sistem,
 • se usposobijo za izdelavo električnih, komunikacijskih in za montažo inteligentnih inštalacij,
 • si pridobijo potrebno znanje za učinkovito uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij na strokov­nem področju,
 • se usposobijo za iskanje in razumevanje podatkov v katalogih, priročnikih in tehničnih navodilih naprav,
 • se usposobijo za varno ugotavljanje napak na električnih napravah s pravilno uporabo ustreznih instrumentov in naprav,
 • znajo brati sheme in poiskati potrebne podatke v katalogih, priročnikih ter tehničnih navodilih,
 • spremljajo novosti in trende na področju elektrotehnike, posebej na področju uvajanja ukrepov za učinkovito rabo energije,
 • si razvijejo ročne spretnosti, potrebne za izdelavo, popravilo in servisiranje električnih sistemov,
 • povezujejo znanja iz elektrotehnike s širšimi znanji iz področja politehnike,
 • spoznajo nevarnosti pri delu ter osnovna pravila in ukrepe za varno delo ter
 • si razvijajo ekološko zavest za varstvo okolja, varčnost in osebno odgovornost za zmanjševanje onesnaževanja okolja.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega (2 KT):

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko elektrikarji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK

Ime izobraževalnega program: ELEKTRIKAR 2020

Naziv strokovne izobrazbe: elektrikar/električarka

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]       212/12
P2 Matematika [MAT]       212/12
P3 Tuji jezik [ANG]       164/9
P4 Umetnost [UME]   *** *** 32/2
P5 Družboslovje [DRU]     *** 132/6
P6 Naravoslovje [NAR]     *** 132/6
P7 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. 164/7
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem [ITK]   *** *** 140/7
M2 Enosmerna električna vezja [EEL]   *** *** 170/10
M3 Izmenična električna vezja [IEL]   *** *** 170/10
M4 Krmilne naprave [KNA] ***     170/9
M5 Električne in komunikacijske inštalacije [EKI]     *** 170/9
M6 Elektroenergetski sistemi [EES] ***   *** 146/7
M7 Električni stroji in naprave [ESN] ***     146/7
M11 Pametne inštalacije [PIN] ***     146/7
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk       600
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom *** 228/6 t. 684/18 t. 912/36
D – Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. 130/6
  Aktivno državljanstvo [AKD] *** opr. *** 30/2
E – Odprti kurikulum                                                                                                        320/14
O1 Komuniciranje [KOM] ***   *** 62/3
O2 Podjetništvo [POD] *** ***   50/2
O3 M11 – Obnovljivi viri energije (v deležu?) [OVE] *** ***   32/2
O4 Meritve in pogoni [MIP] *** ***   83/3
O5 Priklopi elektromotorjev [PEM] ***   *** 93/4

*** – predmeta ni v letniku

Elektrikar  je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content