1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal in  pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe:

 • avtomehanik, avtoklepar, avtoserviser, avtokaroserist, avtoličar, klepar-krovec, finomehanik, instalater strojnih instalacij, konstrukcijski mehanik, izdelovalec kovinskih konstrukcij, orodjar, strojni mehanik, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin-orodjar, urar, zlatar,  mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, strojnik gradbene mehanizacije in kmetijski mehanik, rudar, geostrojnik rudar ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja kovinsko predelovalne industrije,
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike
 • obvladajo merilne in kontrolne postopke ter uporabo merilnih in kontrolnih strojev, naprav, orodij in pripomočkov,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki urejajo vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela,

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti , kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz strojništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno maturo ali maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko strojni tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visoko strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za oba hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
Glede na izbiro izbirnih strokovnih modulov se udeleženci izobraževanja delijo na dva modula izobraževanja v programu strojni tehnik – PTI, in sicer:

 • modul: računalniško podprte tehnologije in
 • modul: avtomatizacija in robotika

6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK – PTI  – modul RPT
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina      
P2 Matematika      
P3 Tuji jezik      
P4 Umetnost   ****  
P5 Zgodovina   ****  
P6 Geografija   ****  
P7 Sociologija – izbirno ****  
 
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika   ****  
P10 Kemija   ****  
P11 Biologija   ****  
P12 Informatika   ****  
P13 Športna vzgoja opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Načrtovanje konstrukcij      
M2 Poslovanje in organizacija   ***  
M3 Učinkovita raba energije      
M4 Obdelava gradiv      
M5 Prostorsko modeliranje in priprava dokumentacije      
M6 Računalniško podprte tehnologije      
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 2 t ***  
D – Odprti del kurikuluma
  Osnove konstruiranja ***    
  Izbrana poglavja matematike ***    
  Projektno delo v stroki ***    
E – interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  

 
*** – predmeta ni v letniku
 
Ime izobraževalnega programa: STROJNI TEHNIK – PTI  – modul AIR
Naziv strokovne izobrazbe: strojni tehnik/strojna tehnica
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina      
P2 Matematika      
P3 Tuji jezik      
P4 Umetnost   ***  
P5 Zgodovina   ***  
P6 Geografija   ***  
P7 Sociologija – izbirno ***    
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika   ***
 
 
P10 Kemija   ***  
P11 Biologija   ***  
P12 Informatika   ***  
P13 Športna vzgoja opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Načrtovanje konstrukcij      
M2 Poslovanje in organizacija   ***  
M3 Učinkovita raba energije      
M4 Obdelava gradiv      
M7 Orodja in naprave za množično proizvodnjo      
M9 Avtomatizacija in robotika      
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 2 t.
 
***  
D – Odprti del kurikuluma
  Osnove konstruiranja ***    
  Izbrana poglavja matematike ***    
  Projektno delo v stroki ***    
E – interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  

*** – predmeta ni v letniku
Strojni tehnik PTI je program Srednje šole  za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content