1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od nazivov poklicne izobrazbe:

 • zidar, upravljalec težke gradbene mehanizacije, tesar, slikopleskar-črkoslikar, polagalec talnih oblog, pečar-polagalec keramičnih oblog, kamnosek, izvajalec suhomontažne gradnje, dimnikar, strojnik gradbene mehanizacije, slikopleskar, črkoslikar, pečar-keramik ali  
 • pridobil drugi naziv srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju gradbeništva ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • pridobijo temeljna strokovna znanja iz  stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in geodezije,
 • znajo uporabljati strokovno literaturo,tehnične predpise, standarde, pravilnike ter obvladajo strokovno terminologijo,
 • obvladajo branje in pripravo tehniške dokumentacije, tehnološke in projektne dokumentacije,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradbenih proizvodov,
 • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij,
 • upoštevajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnost ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 •  pri projektiranju upoštevajo načela racionalne rabe energije in materialov,
 • znajo uspešno organizirati delo na svojem delovnem področju ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja,
 • razvijajo ekološko zavest,
 •  poznajo pomen varovanja kulturne dediščine,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine, strokovno ter poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije iz gradbeništva (popise del, predizmere, ponudbe, evidence,…)
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni odgovornega sodelovanja v skupini in v projektnih nalogah,
 • razvijajo lastnosti, ki so pomembne za uspešno poklicno delovanje kot so kooperativnost, poštenost, kritična presoja, podjetniško razmišljanje,
 • znajo organizirati in voditi projektno in timsko delo,
 • so sposobni reševati konflikte. 

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti , kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz graditve objektov.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno maturo ali maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko gradbeni tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visoko strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za oba hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK – PTI
Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina      
P2 Matematika      
P3 Tuji jezik      
P4 Umetnost   ***  
P5 Zgodovina   ***  
P6 Geografija   ***  
P7 Psihologija – izbirno ***  
 
P8 Sociologija – izbirno
P9 Fizika   ***  
P10 Kemija   ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Stavbarstvo      
M2 Gradbeni inženirski objekti      
M3 Gradbena mehanika      
M4 Kalkulacije ***    
M5 Geodezija v gradbeništvu      
M6 Osnove projektiranja      
M7 Projektiranje stavb ***    
M9 Priprava in vodenje gradbenih del ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk se izvaja v povezavi s strokovnimi moduli  
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  
E – Odprti del kurikuluma
  Uporabno računalništvo   ***  
  Urejanje prostora in urbanistično načrtovanje   ***  
  Autocad ***    
  Archicad ***    

 
 *** – predmeta ni v letniku
Gradbeni tehnik PTI  je program Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na
elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content