1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo znanja in spretnosti za izvajanje dela na področju grafičnih, medijskih in avdiovizualnih komunikacij
 • pridobijo znanja za uporabo sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije, računalniške opreme in programskih orodij
 • razlikujejo in medsebojno povezujejo različne vrste medijev in razvijajo spretnost povezovanja miselnih, slikovnih, zvočnih in video vsebin v izrazno in estetsko usklajeno celoto
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in sledijo novostim na strokovnem področju
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za načrtovanje, pripravo, izvedbo in kontrolo lastnega dela
 • pridobijo znanja za zagotavljanje kakovosti in uspešnosti lastnega dela, tehnološkega procesa in izdelka/storitve v delovnem okolju v skladu s standardi
 • pridobijo in sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki
 • razvijajo sposobnost abstraktnega mišljenja, celovitost pri reševanju problemov, samoiniciativnost, natančnost, ustvarjalnost in sposobnost izražanja s sliko in zvokom (vizualizacijo)
 • pridobijo estetske, umetniške in kulturne osnove v komunikacijskem izražanju
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za komuniciranje s sodelavci, strankami in za sodelovanje v skupini
 • razvijajo podjetne lastnosti, znanja in spretnosti
 • razvijajo pravilen odnos do varovanja lastnine (avtorske pravice) in osebnosti (zaščita podatkov)

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz medijske in grafične tehnologije.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko medijski tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
Glede na izbiro izbirnih strokovnih modulov se udeleženci izobraževanja delijo na dva modula izobraževanja v programu medijski tehnik, in sicer:

 • modul:  GRAFIKA – M8 »Grafični reprodukcijski sistemi« in modul M9 »Animacija v ravnini in prostoru« ali
 • modul:  SNEMANJE – M10 »Snemanje in montaža« in modul M11 »Multimedijska produkcija«.

6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: MEDIJSKI TEHNIK – SSI
Naziv strokovne izobrazbe: medijski tehnik/medijska tehnica
Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika          
P3 Tuji jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika     *** ***  
P10 Kemija     *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Grafično oblikovanje     *** ***  
M2 Grafični in medijski procesi   *** *** ***  
M3 Kakovost in trženje *** *** ***    
M4 Informacijsko komunikac. tehnologija   *** *** ***  
M5 Tipografija in reprodu. ***        
M6 Medijsko oblikovanje ***        
M7 Izražanje s sliko in zvokom ***     ***  
M8 Grafični reprodu. sistemi *** *** ***   Izbirni modul GRAFIKA
M9 Animacija v ravnini in prostoru *** *** ***   Izbirni modul GRAFIKA
M10 Snemanje in montaža *** *** ***   Izbirni modul SNEMANJE
M11 Multimedijska produkcija *** *** ***   Izbirni modul SNEMANJE
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk se izvaja v povezavi s strokovnimi moduli
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično uspos. z delom *** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Drugi tuji jezik       ***  
  Medijsko projektno delo *** ***      
  Izbrana poglavja matematike   *** ***    

*** – predmeta ni v letniku
Medijski tehnik  je program Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medie, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na
elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content