1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • si razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjujejo ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kvalitetno delo,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • pridobijo osnove za razvoj osebne organizacijske kulture v delovnem okolju,
 • bodo iskali racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so zmožni sodelovati v skupini, pri projektnem delu ter pisno in ustno komunicirati s sodelavci in drugimi ter pri tem uporabljati temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • so sposobni analizirati delovanje narave in okolja ter prepoznati vplive človekovega delovanja na okolje,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja, za izboljšanje varstva okolja, za racionalno rabo energije in materialov,
 • so sposobni upravljati z okoljevarstvenimi tehnologijami,
 • pridobijo spretnosti kompleksnega razmišljanja o okoljskih problemih,
 • imajo znanja, da ob upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov ipd. uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju tehničnega varovanja okolja, varstva pri delu in požarne varnosti in
 • spoznajo okoljevarstveno zakonodajo in jo izvajajo v okviru svojih pristojnosti.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz okoljevarstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko okoljevarstveni tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: OKOLJEVARSTVENI TEHNIK – 2020
Naziv strokovne izobrazbe: okoljevarstveni tehnik/okoljevarstvena tehnica
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]         487/24
P2 Tuji jezik [ANG]         383/19
P3 Matematika [MAT]         417/20
P4 Umetnost [UME]   *** *** *** 68/3
P5 Zgodovina [ZGO]     *** *** 102/5
P6 Geografija [GEO]   *** *** *** 68/3
P7 Sociologija [SOC] *** *** ***   68/3
P8 Fizika [FIZ]   *** *** *** 70/3
P9 Kemija [KEM]   *** *** *** 70/3
P10 Biologija [BIO]   *** *** *** 70/3
P11 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. opr. 340/14
B – Strokovni moduli
M1 Varstvo okolja [VAO]     *** *** 170/8
M2 Teh.  risanje in  uporaba računalnika [TRR]     *** *** 163/6
M3 Materiali in okolje [MAO]       *** 204/10
M4 Okoljevarstvene tehnologije [OVT] ***       204/10
M5 Organizacija dela in poslovanja [OIP] *** ***     102/5
M6 Okoljevarstvena zakonodaja [ZAK] ***     *** 102/5
M7 Gospodarjenje z odpadki [ODP]-izbirno *** ***     Udeleženec ali šola izbere 3 od 4 izbirnih modulov.

 

3×204/12

M8 Gospodarjenje s pitno in tehnološko vodo [PTV]-izbirno *** ***    
M9 Gospodarjenje z odpadnimi vodami [ODV]-izbirno *** ***    
M10 Gospodarjenje s prostorom in kakovost tal [PKT]-izbirno *** ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk se izvaja v povezavi s strokovnimi moduli
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljan. z delom [PUD] *** 3 t. 3 t. 2  t. 304/12
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. opr. 317/13
  Aktivno državljanstvo [ADR] opr. opr. opr. *** 35/2
E – Odprti kurikulum                                                                                                                                    612/29
  Laboratorijska tehnika (LAB) ***   *** ***  
  Uporabno računalništvo (RAČ) ***   *** ***  
  Kemija v okoljevarstvu (KVO) ***   *** ***  
  Fizika v okoljevarstvu (FVO) ***   *** ***  
  Gospodarjenje s prostorom (PRO) *** ***   ***  
  Varstvo zraka  (VAZ) *** ***      
  Energija in okolje (EIO) *** *** ***    
  Okoljevarstvo (OKV) *** *** ***    

*** – predmeta  ni v letniku
Okoljevarstveni tehnik  je program Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content