1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehničnega dokumentiranja,
 • spoznajo materiale in elemente s področja računalništva, pravilno in varno rabo orodij in naprav,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • razvijejo sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • spoznajo področje računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije  in prakse,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno-specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • spoznajo elemente komunikacijskih inštalacij in pravila za uporabo le teh,
 • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • osvojijo postopkovni način reševanja problemov in ga znajo uporabiti na konkretnih primerih,
 • usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo,
 • pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev,
 • obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področju računalništva in varstva pri delu ,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, racionalne rabo energije in materialov,
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.)
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno  in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki ureja vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se izpopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz računalništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo, kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko tehniki računalništva nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
Glede na izbiro izbirnih strokovnih modulov se udeleženci izobraževanja delijo na dva modula izobraževanja v programu tehnik računalništva, in sicer:

 • modul: programer in
 • modul: vzdrževalec.

6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI-2020
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).
Modul: programer

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]         487/24
P2 Matematika [MAT]       *** 383/19
P3 Tuji jezik [ANG]         417/20
P4 Umetnost [UME]   *** *** *** 68/3
P5 Zgodovina [ZGO]     *** *** 102/5
P6 Geografija [GEO]   *** *** *** 68/3
P7 Sociologija – izbirno [SOC] *** *** ***   68/3
P8 Psihologija – izbirno [PSI]
P9 Fizika [FIZ] ***     *** 140/6
P10 Kemija [KEM]   *** *** *** 70/3
P11 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. opr. 340/14
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem [ITK]   *** *** *** 136/6
M2 Uporaba IKT pri poslovanju [POD] ***   *** *** 136/6
M3 Upravljanje s programirljivimi napravami [UPN] ***   *** *** 170/8
M4 Vzdrževanje inf.  strojne opreme [VIS]   *** *** *** 136/7
M5 Vzdrževanje inf.  programske opreme [VIP] ***   *** *** 136/7
M6 Izdelava el.  in komunikacijskih inštalacij [IEK]   *** *** *** 136/6
M7 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov [VVO] ***   *** *** 136/7
M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij [NRS] *** ***   *** 176/9
M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz [NPP] *** ***   *** 136/7
M13 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij [NRP] *** *** ***   156/8
M14 Napredna uporaba podatkovnih baz [NUP] *** *** ***   156/8
M15 Računalniško oblikovanje [ROB] *** ***   *** 156/8
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk je sestavni del strokovnih modulov  
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom [PUD] *** *** 4 t. *** 152/7
D – Interesne dejavnosti
  Aktivno državljanstvo [AKD] *** *** opr. *** 35/2
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. opr. 317/13
E – Odprti kurikulum                                                                                               614/27
  Strokovno računstvo [STR] *** *** ***    
  Računalniški praktikum [RPR] *** *** ***    
  Stroka – moderne vsebine [SMV] *** ***      
  Strokovna terminologija [STE] *** ***   ***  
  Komuniciranje [KOM] ***     ***  
  Avtomatika in robotika [AIR] *** ***   ***  

*** – predmeta ni v letniku

Ime izobraževalnega program: TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI-2020
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica računalništva
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).
Modul: vzdrževalec

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]         487/24
P2 Matematika [MAT]       *** 383/19
P3 Tuji jezik [ANG]         417/20
P4 Umetnost [UME]   *** *** *** 68/3
P5 Zgodovina [ZGO]     *** *** 102/5
P6 Geografija [GEO]   *** *** *** 68/3
P7 Sociologija – izbirno [SOC] *** *** ***   68/3
P8 Psihologija – izbirno [PSI]
P9 Fizika [FIZ] ***     *** 140/6
P10 Kemija [KEM]   *** *** *** 70/3
P11 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. opr. 340/14
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem [ITK]   *** *** *** 136/6
M2 Uporaba IKT pri poslovanju [POD] ***   *** *** 136/6
M3 Upravljanje s programirljivimi napravami [UPN] ***   *** *** 170/8
M4 Vzdrževanje inf.  strojne opreme [VIS]   *** *** *** 136/7
M5 Vzdrževanje inf.  programske opreme [VIP] ***   *** *** 136/7
M6 Izdelava el.  in komunikacijskih inštalacij [IEK]   *** *** *** 136/6
M7 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov [VVO] ***   *** *** 136/7
M8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij [NRS] *** ***   *** 176/9
M9 Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz [NPP] *** ***   *** 136/7
M11 Upravljanje IK sistemov [UKS] *** *** ***   156/8
M12 Upravljanje z informacijsko programsko opremo [UIP] *** *** ***   156/8
M15 Računalniško oblikovanje [ROB] *** ***   *** 156/8
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk je sestavni del strokovnih modulov  
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom [PUD] *** *** 4 t. *** 152/7
D – Interesne dejavnosti
  Aktivno državljanstvo [AKD] *** *** opr. *** 35/2
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. opr. 317/13
E – Odprti kurikulum                                                                                               614/27
  Strokovno računstvo [STR] *** *** ***    
  Računalniški praktikum [RPR] *** *** ***    
  Stroka – moderne vsebine [SMV] *** ***      
  Strokovna terminologija [STE] *** ***   ***  
  Komuniciranje [KOM] ***     ***  
  Avtomatika in robotika [AIR] *** ***   ***  

*** – predmeta ni v letniku
Tehnik računalništva  je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content