1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za razumevanje in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih
 • razvijejo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalne rabe energije in materialov,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta in delovne enote,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • poznajo projektno delo,
 • razvijajo sposobnosti ekonomičnega poslovanja, vodenja skupine, uspešnega komuniciranja in motiviranja sodelavcev,
 • razvijajo sposobnost in odgovornost za komuniciranje s strankami,
 • razvijejo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,  
 • spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na strokovnem področju,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in pridobijo osnovna znanja o sintaksi in semantiki določenega programskega jezika,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in sistemov,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področjih elektronike, strojništva in računalništva ter varstva pri delu,
 • spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij, elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v avtomatizaciji procesov,
 • znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • znajo naročati opremo,
 • poznajo temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje,
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov,
 • spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih odjem­nikov za uporabo v procesih,
 • spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije,
 • spoznajo osnove elektronike in mikroračunalništva na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC-tehnologije,
 • usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-regulacijskih sistemov,
 • spoznajo različne metode vzdrževanja mehatronskih sistemov v podjetjih,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo osnove mehanike,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja in okolja.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razvil ključne kompetence za uspešno osebnostno rast in delo na poklicnem področju .

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronke.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko tehniki mehatronike nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Naziv izobraževalnega programa: TEHNIK MEHATRONIKE – SSI
Naziv poklicne izobrazbe: tehnik mehatronike/mehatronike
Izobraževanje traja štiri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
opomba
A – Splošno izobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika          
P3 Tuj jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija  – izbirno *** *** ***    
P7 Psihologija – izbirno
P9 Fizika     *** **  
P10 Kemija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli 
M1 Osnove obdelave podatkov   *** *** ***  
M2 Uvod v tehnično komunikacijo   *** *** ***  
M3 Konstruiranje z računalnikom *** ***   ***  
M4 Tehnologija materiala   *** *** ***  
M5 Mehanski sistemi ***     ***  
M6 Tehnološki postopki in kakovost ***   *** ***  
M7 CNC krmiljenje *** ***   ***  
M8 Robotika *** *** ***    
M9 Elektrotehnika v mehatroniki     *** ***  
M10 Električni stroji *** ***   ***  
M11 Digitalna tehnika ***   *** ***  
M12 Pnevmatika in hidravlika ***   *** ***  
M13 Industrijski krmilniki *** ***   ***  
M14 Regulacije *** *** ***    
M15 Industrijska omrežja *** *** ***    
M16 Montaža, zagon in vzdrževanje mehatronskih sistemov  *** *** ***    
M17 Inteligentna hiša *** *** ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk         se izvaja v povezavi s strokovnimi moduli
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom **** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikul
  Drugi tuj jezik       ***  
  Izbirna poglavja matematike   *** ***    
  Projektno delo v stroki *** ***      
               

 *** – predmeta ni v letniku
Tehnik  je program Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medie, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na
elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content