1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • poznajo gradbeništvo kot gospodarsko panogo ter gradbene elemente in sisteme zgradb,
 • znajo uporabljati tehnično in tehnološko dokumentacijo ter prenašati mere iz načrtov na mesto gradnje,
 • poznajo uporabo gradbenih materialov in delovnih sredstev,
 • znajo izdelati lesene nosilne in nenosilne konstrukcije na stavbah in inženirskih zgradbah,
 • izdelujejo lesene obloge in izolacije, sodobne lesene konstrukcije,
 • zanjo postavljati različne vrste lesenih pomožnih konstrukcij,
 • znajo pokrivati s kritinami iz različnih materialov,
 • poznajo organizacijo gradbišča in notranji transport,
 • so sposobni za pisno in ustno sporazumevanje, poznajo strokovno terminologijo in pravila poslovnega komuniciranja,
 • spoznajo pomen varovanja kulturne dediščine,
 • upoštevajo postopke za racionalno rabo energije, materiala in časa ter si razvijajo ekološko zavest,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • znajo izdelati kalkulacijo za enostavna dela,
 • poznajo osnove za zagotavljanje kakovosti,
 • povezujejo vsebine različnih strokovnih področij (interdisciplinarni pristop),
 • spoznajo osnove komercialnih in administrativnih del,
 • znajo delati v skupini in organizirati lastno delo ter skrbeti za urejeno delovno okolje,
 • so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko tesarji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Izobraževalni program: TESAR – SPI
Naziv poklicne izobrazbe: tesar/tesarka
Trajanje izobraževanja: tri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).
 

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
opomba
 
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina        
P2 Matematika        
P3 Tuji jezik (ANG, NEM)        
P4 Umetnost   *** ***  
P5 Naravoslovje     ***  
P6 Družboslovje     ***  
P7 Športna vzgoja opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Gradbeništvo     ***  
M2 Osnovna gradbena tehnologija   *** ***  
M3 Strokovno risanje     ***  
M4 Tesarstvo ***      
M5 Izolacije ***   ***  
M6 Kritine ***   ***  
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk ***     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 3 t. 3 t. 18 t.  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti del kurikuluma
  Gradbeni proizvodi   *** ***  
  Gradbena tehnologija   *** ***  
  Računalništvo   *** ***  
  Priprava in vodenje gradbenih del *** ***    
  Energija in okolje *** ***    

 
*** – predmeta  ni v letniku
Tesar je program Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content