1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • si razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektiv,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela ),
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo, spoznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • obvladajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo,
 • obvladajo različne postopke ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
 • poznajo zgradbo, lastnosti in uporabo gradiv,
 •  uporablja ročna orodja in stroje za preoblikovanje in spajanje tankih pločevin
 • izdela različne izdelke iz pločevine,
 • pravilno in varno vgradi elemente in polizdelke,
 • uporablja oblike, materiale in elemente strešne konstrukcije,
 • uporablja kritine iz naravnih in umetnih materialov,
 • obvladajo tehnike in tehnologije montažnih in demontažnih del,
 • obvladajo tehnike in tehnologije vzdrževalnih del,
 • obvladajo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih, ter uporabi merilnih naprav in orodij,
 • obvladajo znanje o transportu in transportnih sredstvih ter varnem delovanju transportnih naprav v delavnici in na delovišču,
 • obvladajo, za svoje strokovno področje, pravilne postopke za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih oziroma obremenjujočih snovi,
 • spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • osvojijo načela varstva pri delu in pri praktičnem delu upoštevajo varnostne predpise, si razvijajo ekološko zavest in upoštevajo racionalno rabo energije,
 • poznajo predpise in zakone, ki urejajo varstvo pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod in poškodb pri delu,
 • znajo nuditi laično prvo pomoč ob nezgodi,
 • vsebine različnih strokovnih področij povezujejo med seboj (interdisciplinarni pristop),
 • so pri delu samostojni, vztrajni in ustvarjalni,
 • so se sposobni prilagoditi delu v skupini,
 • se navajajo na uporabo različne strokovne literature.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • sposoben izdelati kovinsko konstrukcijo v skladu s tehnično in tehnološko dokumentacijo, izvesti transport delov konstrukcije ali konstrukcije, izvesti montažo ter konstrukcijo zaščititi proti koroziji,
 • svoje delo bo sposoben kontrolirati tako vizualno kot mersko, v primeru morebitnih poškodb ali popravil pa bo znal izbrati primerne materiale in tehnologijo za odpravo napak ob upoštevanju pravil za varno delo in upoštevanju pravil za varovanje okolja,
 • nadgradil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev  in zagovor

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko kleparji-krovci nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK

Ime izobraževalnega programa: KLEPAR-KROVEC – 2020

Naziv poklicne izobrazbe: klepar-krovec/ kleparka-krovka

Izobraževanje traja tri  leta.

Izobraževalni  program je  ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]       12
P2 Matematika [MAT]       12
P3 Tuji jezik [ANJ]       9
P4 Umetnost [UME]   *** *** 2
P5 Družboslovje [DRU]     *** 6
P6 Naravoslovje [NAR]     *** 6
P7 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. 7
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu [TKP]   *** *** 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu [MOP]   *** *** 3
M3 Elementi konstrukcij [ELK]   *** *** 3
M4 Organizacija in poslovanje [OIP]   *** *** 3
M5 Transport, montaža in zaščita delov in konstrukcij [TMZ]     *** 6
M6 Kleparska dela [KLD]       12
M7 Krovska dela [KRD]       12
M8 Plamensko varjenje [PLV] ***     8
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk [PRA]       je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično izobraževanje pri delodajalcu [PUD] 4 t. 4 t. 16 t. 912 ur/37
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. 6
  Aktivno državljanstvo [ADR] *** opr. *** 2
E – Odprti kurikulum
  Projektno delo v poklicu [PDP] ***     20
  Posebni postopki spajanja [PPS] *** ***   8

 
*** – predmeta ni v letniku
Klepar – krovec je program Srednje šole  za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content