1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše kdor je uspešno končal srednje poklicno izobraževanje in si pridobil enega od  nazivov  poklicne izobrazbe:

 • mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar,  oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik,  instalater strojnih instalacij,  izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar,  grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik, geostrojnik rudar ali
 • pridobil enakovredno izobrazbo  po prejšnjih predpisih

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanja abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • razvijejo motivacijo za izobraževanje in izpopolnjevanje ter oblikujejo trajen sistem vrednot,
 • spoznajo področje elektrotehniške, strojniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • pridobijo znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij za delo na strokovnem področju,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in pridobijo osnovna znanja o sintaksi in semantiki določenega programskega jezika,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike in strojništva, seznanijo se s pravilno in varno rabo orodja, strojev in naprav, spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin za analizo elementov in sistemov,
 • si razvijajo sposobnost za natančno opazovanje in kritično mišljenje,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo in znajo uporabljati strokovno literaturo,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo na področjih elektronike, strojništva in računalništva ter varstva pri delu,
 • spoznajo temeljne usmeritve in postopke okolju prijaznega načrtovanja izdelkov na osnovi analize celotnega življenjskega cikla izdelka in s tem povezane regulative za izdelke
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalne rabe energije in materialov,
 • spoznajo delovanje in elemente kompleksnih analognih in digitalnih elektronskih vezij, elemente in sisteme multimedijske tehnike in elektronike ter tehnologije v avtomatizaciji procesov,
 • znajo interpretirati rezultate meritev in izračunov,
 • spoznajo prvine trajnostnega razvoja, si pridobijo osnovno znanje, ki jim omogoča podjetniško razmišljanje,
 • razumejo pomen ekonomike dela in organizacije delovnega mesta, delovne enote,
 • si pridobijo znanje za ugotavljanje kakovosti opravljenega dela, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in njihovo odpravo,
 • razumejo vrednotenje procesov in sistemov ter optimizacijo,
 • poznajo razvojne naloge, naloge projektiranja in planiranja,
 • znajo naročati opremo,
 • poznajo projektno delo,
 • poznajo temeljne zakonitosti v elektroniki in strojništvu ter delovanja tipičnih vezij in sistemov na nivoju, da je možna specializacija za montažo, vzdrževanje in servisiranje,
 • spoznajo namembnost programskih orodij za risanje, konstruiranje, dimenzioniranje, izbiro gradiv, elementov, strojev in sistemov ter krmiljenje,
 • spoznajo naprave za brezžični prenos signalov, prenos analognega in digitalnega signala, kodiranje in dekodiranje, gradnike računalnikov, integracijo v sistem, periferne naprave, povezave računalnikov,
 • spoznajo merilne pretvornike in instrumente, merilne metode in tehnologije merilnih odjem­nikov za uporabo v procesih,
 • spoznajo osnove tehnike in programske algoritme procesne avtomatizacije za različne nivoje avtomatizacije,
 • spoznajo osnove elektronike in mikrokrmilnikov na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike, CNC-tehnologije,
 • usposobijo se za aplikativno programiranje enostavnejših industrijskih krmilno-regulacijskih sistemov,
 • spoznajo načine predelave in obdelave kovinskih in nekovinskih materialov,
 • spoznajo osnove mehanike.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti , kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno maturo ali maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko tehniki mehatronike nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visoko strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za oba hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: TEHNIK MEHATRONIKE – PTI
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik mehatronike/tehnica mehatronike
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]     276/13
P2 Matematika [MAT]     206/10
P3 Tuji jezik [ANG]     276/13
P4 Umetnost [UME]   *** 40/2
P5 Zgodovina [ZGO]   *** 40/2
P6 Geografija [GEO]   *** 40/2
P7 Sociologija – izbirno [SOC] ***   40/2
  Psihologija – izbirno [PSI]  
P9 Fizika [FIZ]   *** 80/4
P10 Kemija [KEM]   *** 40/2
P11 Informatika [INF]   *** 60/3
P12 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. 150/7
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje [TSP]   *** 34/2
M2 Tehnološki procesi [TPR] ***   35/2
M3 Mehatronika [MHT]     310/15
M4 Informacijski sistemi [INS] ***   138/7
M5 Krmilno-regulacijski sistemi [KRS]     207/10
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk [PRA]     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom [PUD] 2 t. *** 76/4
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. 96/4
E – Odprti kurikulum                                                                                                  149/12
  Izbrana poglavja matematike [IPM] ***    
  Projektno delo v stroki [PDS]      

*** – predmeta ni v letniku
Tehnik mehatronike PTI je program Srednje šole  za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content