1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil naziv srednje poklicne izobrazbe:

 • frizer

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • razvijajo zmožnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju problemov v stroki,
 • obvladajo načrtovanje tehničnih, tehnoloških in oblikovnih rešitev s svojega strokovnega področja,
 • so vešči uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti,
 • razvijajo osebnostne lastnosti in vrednote, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica,
 • sledijo modnim smernicam in so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo in skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • usvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembne za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo osnove vodenja, poslovanja, promocije in trženja v frizerski stroki,
 • so usposobljeni za organizacijo dela v frizerskem salonu,
 • so usposobljeni za vodenje frizerskega salona,
 • razvijajo kritični odnos do estetskega skladja celostne podobe,
 • znajo naravno obliko las preoblikovati v novo izraznost,
 • poznajo značilnosti ter zahteve oblikovanja pričesk in ličenja za različne namene, okolja in medije,
 • razumejo obliko pričeske kot rezultat političnega, verskega ali filozofskega nazora, ki je prevladoval v določenem času in družbi,
 • analizirajo lase in lasišče z moderno tehnologijo in ugotovitve vključijo v načrtovanje dela,
 • integrirajo znanja o sestavinah frizerskih preparatov, njihovih lastnostih in delovanju na lase in kožo v svoje delo,
 • presojajo uporabo frizerskih preparatov glede na analizo las in lasišča,
 • preizkušajo učinke preparatov za spreminjanje barv in trajnega preoblikovanja na laseh ter ugotovitve uporabijo pri izvajanju postopkov,
 • izvajajo profesionalno nego z namenom izboljšanja ali ohranjanja stanja las in lasišča,
 • izvajajo podaljševanja las, kreativna striženja in oblikovanja pričesk,
 • ustvarjajo posebne vizualne učinke z zahtevnimi tehnikami spreminjanja barv las,
 • razvijajo ustvarjalnost in sposobnost načrtovanja, ki pelje od snovanja ideje do končnega rezultata dela,
 • razvijajo osebni stil in po svoji zamisli kreirajo kolekcijo pričesk,
 • obvladajo uporabo digitalnih orodij pri uvajanju novosti in opredelitvi trendov v stroki,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • upoštevajo sanitarno zdravstvene pogoje, predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja ter varovanju osebnih podatkov,
 • preverjajo in ocenjujejo kakovost lastnega dela,
 • razvijajo načela trajnostnega razvoja in ekološke ozaveščenosti pri svojem delu,
 • so zmožni priprave predlogov, načrtov, izvedbe storitev in svetovanj glede na stanje las in lasišča, celostno podobo ter želje strank,
 • oblikujejo samozavest, dinamičnost in podjetnost za prilagajanje spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti,
 • so zmožni uveljavljanja na trgu delovne sile, načrtovanju in vodenju svoje kariere.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti , kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz frizerstva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno maturo ali maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko frizerski tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visoko strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za oba hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK

Ime izobraževalnega programa: FRIZERSKI TEHNIK PTI – 2022                                
Naziv strokovne izobrazbe: frizerski tehnik/frizerska tehnica

Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO] 276/13
P2 Tuji jezik [ANG] 276/13
P3 Matematika [MAT] 206/10
P4 Umetnost [UME] *** 30/2
P5 Zgodovina [ZGO] *** 40/2
P6 Geografija [GEO] *** 40/2
P7 Sociologija [SOC] – izbirno *** 40/2
P8 Ppsihologija [PSI] – izbirno
P9 Kemija [KEM] *** 80/4
P10 Biologija [BIO] *** 40/2
P11 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. 150/6
B – Strokovni moduli
M1 Preparati za lase in lasišče [PLL] *** 132/6
M2 Barve in oblikovne spremembe las [BOS] *** 132/6
M3 Sodobni trendi v frizerstvu [STF] *** 166/9
M4 Frizersko stiliranje [FRS] *** 99/5
M5 Promocija in trženje v frizerstvu [PRT] *** 99/5
M6 Brivstvo [BRI] – izbirno *** 99/5

(šola izbere BRI)

M7 Naravna nega las in lasišča [NNL] – izbirno
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk [PRA] je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom [PUD] 5 t. *** 190/8
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. 94/4
E – Odprti kurikulum 240/12
Etika [ETA] 65
Matematika v stroki [MAS] *** 72

 

Stilski izzivi [STI] *** 43
Umetnost – frizerski stili [UME] *** 40

*** – predmeta ni v letniku
 
Frizerski tehnik PTI  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na
elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

V šolskem letu 2024/2025 bomo izvajali le konzultacijski sistem izobraževanja za naše redne, neuspešne, dijake/-inje in jim tako omogočili dokončanje izobraževalnega programa.

Skip to content