1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki):

 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji;
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju;
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov ter možnosti njihove uporabe;
 • izdelujejo oblačila in ostale tekstilne izdelke;
 • znajo ustrezno in ekonomično negovati in vzdrževati tekstilije;
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije;
 • si razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo;
 • pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost;
 • poznajo vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije;
 • izdelujejo oblačila;
 • si razvijajo podjetniško miselnost;
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za: organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev;
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja;
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja;
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega (2 KT):

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev  in zagovor

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko izdelovalci oblačil nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: IZDELOVALEC OBLAČIL-2022
Naziv poklicne izobrazbe: izdelovalec/izdelovalka oblačil
Izobraževanje traja tri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

Skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]       213/12
P2 Tuji jezik [ANG]       164/9
P3 Matematika [MAT]       213/12
P4 Umetnost [UME]   *** *** 33/2
P5 Naravoslovje [NAR]   *** *** 66/3

 

P5 Družboslovje [DRU]     *** 132/6
P7 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. 164/7
B – Strokovni moduli
M1 Osnove v tekstilstvu [OST]     *** 340/18
M2 Ženska in moška oblačila [ŽMO]       340/18
M4 Športna oblačila [ŠPO] ***     170/9
M6 Krojaštvo-moška oblačila [KMO] ***     204/10
C – Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk [PRA]       je sestavni del strokovnih modulov (568)
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom [PUD] 3 t. 3 t. 18 t. 912/36
D – Interesne dejavnosti
Aktivno državljanstvo [AKD] *** *** opr. 30/2
Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. *** 130/6
E – Odprti kurikulum                                                                                           
Oblikovanje tekstilij [OBT]   *** *** 540/25
Podjetništvo in trženje [PIT] *** ***   66/3

*** – predmeta ni v letniku
 
Izdelovalec oblačil  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content