1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero,
 • pridobijo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • si oblikujejo pozitiven odnos do varovanja okolja in zdravja ljudi,
 • oblikujejo pozitivni odnos v prometu s področja varnosti udeležencev in varnega odvijanja prometa,
 • razvijajo in širijo kulturo sožitja med udeleženci v prometu,
 • spoznajo področja delovanja različnih prometnih sistemov in podsistemov,
 • se usposobijo za uporabo in izpolnjevanje transportne dokumentacije,
 • se usposobijo za vodenje logistične korespondence,
 • spoznajo signalno varnostne in telekomunikacijske naprave ,
 • se usposobijo za uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije,
 • spoznajo tehnično zakonodajo logističnih procesov,
 • spoznajo osnovne pojme o poslovanju in trženju,
 • si razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
 • se usposobijo za poslovno komuniciranje v najmanj enem tujem jeziku,
 • se usposobijo za optimiranje logističnih procesov,
 • spoznajo mednarodno blagovno menjavo,
 • spoznajo in urejajo blagovne in potniške tokove,
 • se usposobijo za sprejemanje naročil in sestavljanje ponudb,
 • spoznajo pravne vire in zakonodajo s področja prometa,
 • razvijejo čut za odgovorno ravnanje pri prevozu tovora in potnikov,
 • se usposobijo za optimalno izbiro transportnega sredstva,
 • pridobijo znanja o gospodarstvu in gospodarjenju kot podlago za razumevanje poslovne prakse,
 • spoznajo temeljne ekonomske pojme in odnose ter se seznanijo z ekonomskimi, socialnimi, političnimi in ostalimi značilnostmi delovanja gospodarskih subjektov,
 • spoznajo ekonomsko terminologijo in načela ekonomske teorije, pridobijo sposobnosti analiziranja konkretnih ekonomskih problemov, ki nastopijo pri poslovnem odločanju,
 • spoznajo in vrednotijo ekonomska dogajanja v logističnih in ostalih poslovnih sistemih v Sloveniji in v svetu,
 • spoznajo zgradbo in delovanje dvigalnih in prenašalnih naprav,
 • se usposobijo za optimalno izbiro dvigalnih in prenašalnih naprav,
 • se usposobijo za branje in izdelavo enostavne tehniške dokumentacije,
 • spoznajo zgradbe in delovanje prevoznih sredstev,
 • se usposobijo za sistematično zbiranje podatkov in informacij,
 • se usposobijo za optimalno izbiro transportnih sredstev in glede na zahteve transporta,
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije,
 • se zavedajo pomena zagotavljanja varnosti v vseh prometnih podsistemih in v logističnih procesih.
 • se seznanijo z načeli preventivnega in defenzivnega obnašanja v prometu

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko logistični tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: LOGISTIČNI TEHNIK – SSI
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica
Izobraževanje traja 4 leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT)

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Tuji jezik I          
P3 Tuji jezik II     *** ***  
P4 Matematika          
P5 Umetnost   *** *** ***  
P6 Zgodovina     *** ***  
P7 Geografija   *** *** ***  
P8 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P9 Psihologija – izbirno
P10 Fizika ***     ***  
P11 Kemija   *** *** ***  
P12 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Tehnologija blagovnih tokov       ***  
M2 Tehnologija komuniciranja     ***    
M3 Podjetništvo in gospodarsko poslovanje *** ***      
M4 Transportna sredstva *** ***      
M5 Logistika tovornih tokov          
M6 Mednarodna blagovna menjava *** ***      
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk se izvaja v sklopu strokovnih modulov  
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom *** 2 t. 2 t ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Nemščina v stroki *** ***      
  Matematika v stroki *** *** ***    
  Ekologija v stroki ***   *** ***  
  Izbrana poglavja iz potniškega prometa ***    
 
   
  Etika          

*** – predmeta ni v letniku
Logističnii tehnik  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content