1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo,
 • dopolnjujejo in poglabljajo osnovnošolsko znanje kemije, povezujejo kemijsko znanje in razumevanje z dogajanji v naravi, razvijajo razumevanje in spretnosti na osnovi reševanja praktičnih problemov in eksperimentalnih opažanj,
 • se na podlagi strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja, ki je pomembno za kvalitetno samostojno poklicno delo, usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,
 • znajo uporabljati vire kemijskih informacij, jih smiselno urejati, sklepati na zakonitosti ter jih kritično vrednotiti
 • znajo samostojno načrtovati svoje delo,
 • obvladajo tehnike dela in principe delovanja laboratorijske opreme in naprav,
 • samostojno izvajajo analizne in sintezne postopke in tehnike,
 • samostojno izvajajo metode preizkušanja surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • se usposobijo za nadzor mehansko in elektronsko vodenih procesov in naprav,
 • razvijajo ročne spretnosti,
 • se naučijo odgovornega in vestnega dokumentiranja meritev in rezultatov analiz ter samostojnega oblikovanja in uporabe tehnično-tehnološke dokumentacije,
 • pridobijo znanja iz informatike, avtomatizacije in računalniške obdelave podatkov,
 • pridobijo znanje in spretnosti za spremljanje dela in ugotavljanje kakovosti, za odkrivanje vzrokov za nekakovostno izvedeno delo in odpravo le-teh ter razvijejo do kakovosti dela primeren odnos,
 • razumejo vlogo standardov in standardnih postopkov v analitiki in proizvodnji,
 • razvijajo spretnost in natančnost pri delu po principih dobre laboratorijske prakse,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • se zavejo pomena in nujnosti timskega dela ter so sposobni vodenja manjših skupin,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in večjo delovno mobilnost,
 • razumejo načela sonaravnega in trajnostnega razvoja ter razvijajo sposobnosti za odgovorno varovanje okolja,
 • uporabljajo primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog ,
 • se navajajo na uporabo teoretičnih spoznanj za načrtovanje in izvedbo praktičnega dela,
 • razvijajo ustvarjalno mišljenje in sposobnost reševanja problemov,
 • razvijajo čut za strokovno in poklicno odgovornost ter organizacijsko kulturo na delovnem mestu,
 • spoznajo metodologijo raziskovalnega dela.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kemije.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko kemijski tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega program: KEMIJSKI TEHNIK – SSI
Naziv strokovne izobrazbe: kemijski tehnik/kemijska tehnica
Izobraževanje traja štiri leta in je ovrednoten z 240 kreditnimi  točkami (KT).      

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
opomba
     
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika       ***  
P3 Tuji jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika     *** ***  
P10 Biologija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Splošna in anorganska kemija     *** ***  
M2 Fizikalna kemija *** ***      
M3 Organska kemija *** ***      
M4 Kemijsko računstvo   *** *** ***  
M5 Laboratorijska in analizna tehnika     *** ***  
M6 Kemijska tehnika ***     ***  
M7 Tehniško varstvo okolja *** ***   ***  
M8 Kemijska informatika ***   *** ***  
M9 Podjetništvo in trženje ***   *** ***  
M10 Materiali *** ***   ***  
M11 Analizna kemija – izbirno *** *** ***    
M12 Polimerni materiali in tehnologije – izbirno
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk M5 M5 M3,6,
OK5,6
M11 je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usp. z delom *** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
OK1 Strokovno računstvo *** *** ***    
OK2 Lokalna kemijska industrija ***     ***  
OK3 Ekološki monitoring *** ***   ***  
OK4 Kemijski praktikum *** *** ***    
OK5+M11 Polimeri – izbirno *** ***   ***  
OK5+M12 Instrumentalna analizna kemija- izbirno
OK6 Biološki praktikum ***   *** ***  

 *** – predmeta ni v letniku
Kemijski tehnik  je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content