1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze
 • obvladajo strokovno terminologijo
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise, standarde, pravilnike
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • poznajo lastnosti in uporabo gradiv s področja projektne dokumentacije gradbeništva
 • pridobijo temeljna znanja iz stavbarstva, gradbenih inženirskih objektov, gradbene mehanike, osnov projektiranja, kalkulacij in poslovanja, geodezije
 • usvojijo temeljne zakonitosti stabilnosti in varnosti gradbenih konstrukcij
 • osvojijo sposobnosti podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju, razvijajo osebno odgovornost
 • imajo znanja, da uspešno organizirajo delo na svojem delovnem področju ob tem upoštevanju ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja
 • razvijajo ekološko zavest
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.)
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije iz gradbeništva (popise del, predizmere, ponudbe, evidence,…)
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi
 • so sposobni sodelovanja v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organiziranja in vodenja projektnega in timskega dela

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz graditve objektov.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko gradbeni tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: GRADBENI TEHNIK – 2020
Naziv strokovne izobrazbe: gradbeni tehnik/gradbena tehnica
Izobraževanje traja štiri leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

skupaj ur/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]         487/24
P2 Tuji jezik [ANG]         408/20
P3 Matematika [MAT]         417/20
P4 Umetnost [UME]   *** *** *** 68/3
P5 Zgodovina [ZGO]     *** *** 102/5
P6 Geografija [GEO]   *** *** *** 68/3
P7 Psihologija [PSI] – izbirno *** *** ***   68/3
P8 Sociologija [SOC] – izbirno
P9 Fizika [FIZ]     *** *** 140/7
P10 Kemija [KEM]   *** *** *** 70/3
P11 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. opr. 340/14
B – Strokovni moduli               
M1 Stavbarstvo [STA]         375/22
M2 Gradbeni inženirski objekti [INŽ] ***       250/14
M3 Gradbena mehanika [GME] ***       320/16
M4 Kalkulacije in poslovanje [KIP] *** ***     140/8
M5 Geodezija [GED] *** ***   *** 70/3
M6 Osnove projektiranja [OPR]     *** *** 270/15
M7 Projektiranje stavb [PST] *** *** ***   70/3
M9 Priprava in vodenje gradbenih del [PVG] *** *** ***   70/3
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usp. z delom [PUD] *** 2 t. 2 t. *** 152 ur/8
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. opr. 317/13
  Aktivno državljanstvo [ADR] opr. opr. opr. *** 35/2
E – Odprti kurikulum                                                                                                                    612/27
  Autocad [ACD] *** ***   ***  
  Gradbeni proizvodi [GRP] ***   *** ***  
  Tehnologija gradnje [TGR] ***   *** ***  
  Arhicad [ARH] *** ***      
  Oblikovanje in arhitekturno risanje [OAR] – izbirno *** ***   ***  
Lesena gradnja in izdelki [LGI] – izbirno
  Urejanje prostora in urbanistično načrtovanje [UPN] – izbirno *** ***   ***  
Sanacije in rekonstrukcije [SAR] – izbirno
  Nizkoenergijska gradnja [NEG] *** *** ***    

***- predmeta ni v letniku
Gradbeni tehnik  je program Srednje šole za gradbeništvo in varovanje okolja, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content