1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • spoznajo sestavne dele, sklope, naprave in sisteme proizvodnih procesov,
 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje in osnovno vzdrževanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov v proizvodnih procesih,
 • sodelujejo pri presoji o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov,
 • spoznavajo pomen in cilje celovitega vzdrževanja in sistema kakovosti.
 • poznajo skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • spoznajo lastnosti in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv,
 • pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih ter vzdrževanju naprav v delavnici,
 • obvladajo in razumejo osnovne zakonitosti v strojništvu in elektrotehniki,
 • pridobijo temeljna znanja iz mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike,
 • znajo uporabiti osnovna znanja tehniškega dokumentiranja za komuniciranje in pripravo predlogov sprememb oziroma izboljšav,
 • pridobijo znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih in kontrolnih naprav, orodij in strojev,
 • obvladajo različne postopke ročne, toplotne in strojne obdelave kovin in nekovin,
 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,
 • poznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo ter izdelati in uporabiti tabele in diagrame,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • znajo organizirati lastno delo in izvajati samokontrolo,
 • spoznavajo pomen in cilje organizacijske kulture,
 • razumejo in uporabljajo strokovno terminologijo,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko mehatronik operaterji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK

Naziv izobraževalnega programa: MEHATRONIK OPERATER – 2020

Naziv poklicne izobrazbe: Mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Izobraževanje traja tri  leta.

Oznaka Programske enote 1. letnik 2. letnik 3. letnik KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]       12
P2 Matematika  [MAT]       12
P3 Tuj jezik  [ANJ]       9
P4 Umetnost  [UME]   *** *** 2
P5 Družboslovje  [DRU]     *** 6
P6 Naravoslovje  [NAR]     *** 6
P7 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. 7
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu [TKP]     *** 6
M2 Materiali in obdelave v poklicu  [MOP]   *** *** 5
M3 Elementi konstrukcij  [ELK]   *** *** 3
M4 Izdelava električnih tokokrogov [IET]     *** 7
M5 Uporaba krmilnih naprav  [UKN] ***     6
M6 Priklopi električnih motorjev  [PEM] ***     6
M7 Mehatronski sistemi  [MHS]       9
M8 Proizvodni procesi  [PRP]       7
M9 Sestavljanje in preizkušanje mehatronskih sistemov [SPM] ***     6
C – Praktični pouk na šoli
  Praktični pouk [PRA]       je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom [PUD] 4 t. 4 t. 16 t. 912 ur/37
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. 6
  Aktivno državljanstvo [ADR] *** opr. *** 2
E – Odprti kurikulum
   Projektno delo v poklicu [PDP]       18
   Drugi tuj jezik NEM2 [NEO]       16

*** – predmeta ni v letniku

 Mehatronik operater je program Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content