1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • srednje poklicno izobraževanje ali
 • je pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za kakovostno strokovno delo ter se pripravijo za poklicno kariero v obrti in industriji,
 • pridobivajo sposobnosti za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • spoznajo klasične in sodobne postopke, materiale in orodja v procesu izdelave predmetov ter možnosti njihove uporabe,
 • razvijajo modne kolekcije oblačil, jih realizirajo in preizkušajo,
 • spoznajo promocijo in trženje,
 • poznajo temeljna načela trajnostnega razvoja,
 • obvladujejo temeljno strokovno terminologijo, znajo uporabljati različne strokovne vire in informacijske tehnologije,
 • razvijajo čut za opazovanje, estetiko, oblikovno, barvno in prostorsko harmonijo, kreativno mišljenje, ročne spretnosti in prostorsko predstavo,
 • pridobivajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost,
 • poznajo vse faze od načrtovanja do realizacije izdelka ali kolekcije,
 • izdelujejo oblačila,
 • razvijajo podjetniško miselnost,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za organiziranje ekonomičnega poslovanja, vodenje skupine, uspešno komuniciranje, reševanje problemov in motiviranje sodelavcev,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja,
 • se zavedajo pomena čistega in zdravega okolja,
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se udeležencem prilagodi tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega (4 KT):
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit: modna oblačila

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko ustvarjalci modnih oblačil nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo in pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
6. IZVEDBENI PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: USTVARJALEC MODNIH OBLAČIL – PTI
Naziv strokovne izobrazbe: ustvarjalec modnih oblačil/ustvarjalka modnih oblačil
Izobraževanje traja 2 leti.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]     276/13
P2 Matematika [MAT]     206/10
P3 Tuji jezik [ANG]     276/13
P4 Umetnost [UME]   *** 30/2
P5 Zgodovina [ZGO] ***   40/2
P6 Geografija [GEO] ***   40/2
P7/P8 Sociologija [SOC]/psihologija [PSI] – izbirno ***   40/2
P9 Fizika [FIZ]   *** 40/2
P10 Kemija [KEM] ***   40/2
P11 Biologija [BIO]   *** 40/2
P12 Informatika [INF]   *** 60/3
P13 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. 150/7
B – Strokovni moduli
M1 Podjetništvo in trženje [PIT]   *** 68/5
M2 Modna oblačila [MOO]     442/22
M3 Trajnostni razvoj  [TRR] ***   68/5
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk [PRA]     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom [PUD] 2 t. *** 76/3
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti opr. opr. 94/4
E – Odprti kurikulum 420/17
  Etika      
  Stilski izzivi      
  Odprti kurikulum – ostali V str. modulih in splošnih predmetih

*** – predmeta ni v letniku
Ustvarjalec modnih oblačil  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03) 42 858 28, (03) 42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content