Medpodjetniški izobraževalni center deluje v sklopu Šolskega centra Celje kot samostojna organizacijska enota od leta 2007. Ustanovljen je bil s ciljem hitrejšega in kvalitetnejšega pretoka znanja med šolami in gospodarstvom. Zasnova delovanja MIC-a, ki je bila narejena ob ustanovitvi, vključuje povezovanje Šolskega centra Celje z ostalimi izobraževalnimi organizacijami, gospodarstvom in obrtjo, Regionalno razvojno agencijo Celje, Zavodom RS za zaposlovanje in ostalimi zainteresiranimi partnerji.

Namen MIC-a je:

  • praktično izobraževanje dijakov in študentov,
  • izobraževanje odraslih (izobraževanje po javno veljavnih programih, prekvalifikacije, dokvalifikacije, NPK, specializacije, usposabljanje po drugih programih …),
  • sodelovanje s socialnimi partnerji,
  • projektno delo in
  • promocijske dejavnosti.

Cilj našega delovanja je kakovostno izvajanje naših aktivnosti, da bi zadovoljili potrebe in želje udeležencev izobraževanja in ostalih partnerjev, predvsem pa prispevati svoj delež k vsestranskemu razvoju in odličnosti delovanja Šolskega centra Celje.

Vizija
Vizija Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje je krepitev vezi med izobraževanjem in razvojem gospodarstva v regiji.

Poslanstvo
Poslanstvo MIC-a Šolskega centra Celje je odzivanje na potrebe gospodarstva in prilagajanje sistema izobraževanja in usposabljanja za ključne kompetence.

Razvojni načrt
Razvojni načrt 2019-2024

Skip to content