PREDPIS
POVEZAVA NA PREDPIS
URADNI LIST
Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh https://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6953# Uradni list RS, št. 60/2016
Uredba (EU) št. 517/2014 z dne 16. aprila 2014 o fluoriranih toplogrednih plinih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 842/2006 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0517&from=SL OJ L 150, 20.5.2014
Direktiva 2006/40/ES z dne 17. maja 2006 o emisijah iz klimatskih naprav v motornih vozilih https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0040&from=SL OJ L 161 (2006)
Uredba Komisije (ES) št. 307/2008 o določitvi minimalnih zahtev za programe usposabljanja in pogojev za vzajemno priznavanje potrdil o usposabljanju za osebje glede klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0025:0027:SL:PDF OJ L 92 (2008)
Skip to content