1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju dijakom), da:

 • spoznajo klasične in sodobne postopke izdelave enostavnih tekstilnih izdelkov, materiale in orodja, v procesu izdelave le teh,
 • spoznajo vse faze od načrtovanja do nastanka izdelka,
 • razvijajo sposobnosti in spretnosti za enostavna dela v procesu izdelave tekstilnih izdelkov,
 • prepoznajo tekstilije za različne namene,
 • pridobijo sposobnosti in delovne navade za ravnanje na delovnem področju,
 • spoznajo temeljno strokovno terminologijo oblačilne stroke in informacijske vire,
 • razvijajo čut za opazovanje, estetiko, ročne spretnosti in prostorsko predstavo,
 • razvijajo smisel za natančnost, doslednost in pravočasnost,
 • izdelujejo enostavne tekstilne izdelke,
 • uporabljajo zaščitna sredstva, poznajo pravila varnega dela in razvijajo odnos do zdravja,
 • razvijajo odnos do čistega in zdravega okolja,
 • pridobivajo pozitiven odnos do poklica.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • izdelek in zagovor.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko preoblikovalci tekstilij nadaljujejo izobraževanje v vseh programih SPI v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program nižjega, srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Naziv izobraževalnega programa: PREOBLIKOVALEC TEKSTILIJ – NPI
Naziv poklicne izobrazbe: preoblikovalec/preoblikovalka tekstilij
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina               
P2 Matematika               
P3 Družboslovje in naravoslovje      
P4 Športna vzgoja      opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Poznavanje tekstilstva      
M2 Preoblikovanje tekstilij      
M3 Enostavni tekstilni izdelki      
M4 Ročna dela      
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 2 t. 2 t.  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
ETA Etika      
MOD Modni dodatki      
SOT Sodobne tekstilije      

*** – predmeta ni v letniku
Preoblikovalec tekstilij  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content