1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH se lahko vpiše, kdor je:

 • končal najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost ali
 • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • se seznanijo z ekološko in naravovarstveno problematiko in se zavedo njenega pomena,
 • spoznajo osnove tehnične dokumentacije tako, da znajo brati manj zahtevne delavniške risbe,
 • spoznajo sestavne elemente in se seznanijo z delovanjem naprav,
 • se usposobijo za pravilno rabo strokovnih terminov,
 • spoznajo osnovna računalniška orodja za oblikovanje teksta, komuniciranje in predstavitev,
 • se seznanijo z gradivi, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji,
 • spoznajo obdelovalne postopke in orodja ter se naučijo kakovostno obdelati površine,
 • spoznajo stroje in naprave za ročno in strojno obdelavo,
 • pridobijo delovne navade in se navajajo na red in doslednost pri delu,
 • se naučijo ročnih obdelovalnih postopkov, spoznajo ročne stroje za obdelavo kovin,
 • znajo uporabljati merila in spoznajo merilne postopke,
 • se naučijo delati s stroji in napravami in ob tem upoštevati navodila za varno delo,
 • znajo spajati materiale z varjenjem,
 • znajo uporabljati pridobljeno teoretično znanje v praksi,
 • se navajajo na racionalno rabo energije in se ekološko ozavestijo,
 • se usposobijo za enostavno delo v proizvodnih postopkih, pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • pridobijo temeljna znanja iz obdelave, preoblikovanja in spajanja kovin, elektrotehnike, električnih inštalacij, električnih strojev in toplotne obdelave kovin.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • sposoben za samostojno opravljanje enostavnih opravil in delovnih postopkov,
 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • usposobljen za kritično presojanje in odgovorno ravnanje,
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko pomočniki v tehnoloških procesih nadaljujejo izobraževanje v vseh programih SPI v Republiki Sloveniji.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program nižjega, srednjega strokovnega ali poklicno tehniškega izobraževanja, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Naziv izobraževalnega programa: POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH – NPI
Naziv poklicne izobrazbe: pomočnik/pomočnica v tehnoloških procesih
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi  točkami (KT)

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina               
P2 Matematika               
P3 Družboslovje in naravoslovje      
P4 Športna vzgoja      opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje                 
M2 Rokovanje s stroji in napravami        
M3 Upravljanje strojev in naprav            
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk     je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 4 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
    Projektno delo v poklicu ***    

*** – predmeta ni v letniku
Pomočnik v tehnoloških procesih je program Srednje šole  za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content