1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • razumejo ekologijo ter vpliv izdelovanja, uporabe, vzdrževanja ali odstranjevanja strojev, naprav in njihovih sklopov, izdelkov ipd. na okolje,
 • se usposobijo za pravilno ravnanje s stroji in napravami, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo,
 • spoznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • spoznajo lastnosti, zgradbo in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv v zlatarstvu,
 • obvladajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo ter izdelati in uporabiti tabele in diagrame,
 • znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe, predvsem vezalne sheme električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih sistemov,
 • obvladajo različne postopke ročne in strojne obdelave odrezavanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
 • spoznajo fizikalne in kemične lastnosti materialov, ki se uporabljajo v zlatarstvu,
 • se naučijo oblikovati vse vrste nakita in ga izdelati z vsemi funkcijskimi deli,
 • spoznajo postopke plastičnega preoblikovanja plemenitih kovin in njihovih zlitin in oblikovanja plemenitih kovin z odvzemanjem materiala,
 • se usposobijo za legiranje, taljenje, žarenje in tempranje plemenitih kovin in njihovih zlitin,
 • znajo izdelati okove in vgraditi okrasne kamne,
 • se naučijo pripraviti in izdelovati litine za nakit ter izdelati mala orodja,
 • prepoznajo in znajo preizkušati plemenite in okrasne kamne, jih razvrstiti in ravnati z njimi,
 • obvladajo osnovni gemološki pregled in prepoznavanje najpogosteje uporabljenih kamnov,
 • se naučijo oblikovanja nakita z dragulji in se seznanijo z obdelovalnimi tehnikami draguljev,
 • znajo izdelati različna zapirala  in druge sestavne dele nakita ter jih povezati v celoto,
 • se naučijo načrtovati in izdelati kose nakita v celoti, ga obdelati, predelati ali popraviti,
 • se usposobijo za merjenje, označevanje in preizkušanje in kontrolo zlatarskih izdelkov,
 • se naučijo vzdrževati stroje in naprave ter druga delovna sredstva.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • sposoben samostojno oblikovati in izdelati enostavne unikatne izdelke (nakit) iz plemenitih kovin,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • sposoben oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za izdelavo ali popravilo nakita, pri čemer bo upošteval želje in pričakovanja stranke,
 • nadgradil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega (2 KT):

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko zlatarji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Ime izobraževalnega programa: ZLATAR – SPI
Naziv poklicne izobrazbe: zlatar/zlatarka
Izobraževanje traja tri  leta.
Izobraževalni  program je  ovrednoten s 180 kreditnimi  točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

opomba/KT
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina [SLO]       12
P2 Matematika [MAT]       12
P3 Tuji jezik [TJE]       9
P4 Umetnost [UME]   *** *** 2
P5 Družboslovje [DRU]     *** 6
P6 Naravoslovje [NAR]     *** 6
P7 Športna vzgoja [ŠVZ] opr. opr. opr. 7
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu [TKP]   *** *** 4
M2 Materiali in obdelave v poklicu [MOP]   *** *** 3
M3 Elementi konstrukcij [ELK]   *** *** 3
M4 Organizacija in poslovanje [OIP]   *** *** 3
M5 Osnove oblikovanja materialov [OOM]   *** *** 5

M6

Oblikovanje nakita [ONA]

      10
M7 Tehnika izdelave nakita [TIN]       12
M8 Gemologija [GEM]       8
M9 Nakit in predpisi o izdelkih iz plemenitih kovin [NPI] *** ***   2
M10 Umetno-rokodelske tehnike [URT] ***   *** 2
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk [PRA]  

 

 

 

 

 

Vaje PRA se izvedejo pri izbranem delodajalcu za PUD
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično izobraževanje pri delodajalcu [PUD] 4 t. 4t. 16 t. Skupaj 24 tednov oz. 912 ur/37
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti [IND] opr. opr. opr. 6
  Aktivno državljanstvo [ADR] *** opr. *** 2
E – Odprti kurikulum – na ravni šole
  Projektno delo v poklicu  [PDP] ***     27

*** – predmeta ni v letniku
Zlatar je program Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content