1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom/dijakinjam, da:

 • razvijajo sposobnosti za samostojno in odgovorno ravnanje, kritično presojo in analiziranje konkretnih strokovnih problemov ter za njihovo reševanje,
 • razvijejo humanost, tolerantnost, poštenost in pomen moralnih vrednot ( npr. varovanje zasebnosti stranke),
 • razvijajo ustvarjalnost, inovativnost, pripravljenost za vse življenjsko učenje ( tudi sledenje modnim smernicam),
 • usvojijo spretnosti za primeren odnos do sebe, do drugih in za zmožnost timskega dela v kolektivu,
 • se usposobijo za ustrezno sporazumevanje, vedenje v različnih sredinah, za predstavitve in svetovanje storitev,
 • se naučijo urediti sebe, stranko in delovno mesto za delo, v skladu z načeli estetike in s higiensko varnostnimi predpisi,
 • se usposobijo za aktivno skrb za lastno zdravje, zdravje strank in za pozitivni odnos do zdravega načina življenja,
 • se usposobijo za analizo stanja, kakovosti, posebnosti, za prepoznavanje bolezni in anomalij las, kože in nohtov,
 • se naučijo analizirati morfologijo glave, obraza in prepoznajo posebnosti ter glede na to znajo izbrati ustrezne postopke in vrste storitev,
 • se usposobijo za poklicno odgovornost preprečevanja razvoja alergij pri strankah,
 • spoznajo osnovno sestavo preparatov, pomen sestavin ter namen uporabe preparatov pri storitvi,
 • obvladajo varno in pravilno skladiščenje, uporabo in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • se usposobijo za strokovni izbor, samostojno uporabo, osnovno vzdrževanje naprav, pripomočkov, orodij in preparatov glede na navodila proizvajalca,
 • obvladajo osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije tako, da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe in specialno tehnologijo (urejevalnik besedila, programi za vodenje strank, oblikovanje pričesk, analizo las, kože, nohtov),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala, časa in spoznajo osnove podjetništva,
 • pridobijo znanja o barvnih odnosih ter se usposobijo za storitve barvnih sprememb,
 • urijo se v izvajanju različnih tehnik in vrst nege, ličenja in poslikave kože, nege, striženja, oblikovanja, preoblikovanja, spreminjanja barv las in nohtov,
 • spoznajo tehniko britja in oblikovanja brkov, brade, zalizcev ter britja lasišča,
 • se naučijo osnove izdelovanja, preoblikovanja in nege lasničarskih izdelkov,
 • razvijajo občutek in kriterije za estetsko in izvirno,
 • se naučijo prepoznavati umetnostni razvoj s področja frizerstva in ključna umetniška dela,
 • se naučijo povezati tehnične, tehnološke in oblikovne zakonitosti v izrazno podobo končne oblike,
 • razumejo izraznost kot rezultat okolja in tradicije.
 • vzgoja za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne drugačnosti ter za sodelovanje med pripadniki slovenskega naroda in italijanske ter drugih narodnih skupnosti.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • odgovorna osebnost, ki bo sposobna sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE
Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.
4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko frizerji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.
5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA
V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.
6. PREDMETNIK
Izobraževalni program: FRIZER – SPI
Naziv poklicne izobrazbe: frizer/frizerka
Trajanje izobraževanja: tri leta
Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina        
P2 Matematika        
P3 Tuji jezik (ANG, NEM)        
P4 Umetnost   ***  ***   
P5 Naravoslovje     ***   
P6 Družboslovje     ***   
P7 Športna vzgoja opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Frizerstvo        
M2 Manikira ***   ***  
M3 Ličenje ***      
M4 Lasničarstvo *** ***    
M6 Izzivi v frizerstvu *** ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk       je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično usposabljanje z delom
  Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 3 t. 3 t. 18 t.  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
ETA Etika        
IKP Informacijsko komunikacijska pismenost   *** ***  
POK Poslovno komuniciranje   *** ***  
SKN Strokovno komuniciranje v nemščini       izbirno
MOT ali SKN
MOT Modni trendi      
EST Estetika v stroki ***   ***  
POD Podjetništvo *** ***    

*** – predmeta ni v letniku
Frizer  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content