ELEKTROTEHNIK SSI

1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijakom), da:

 • pridobijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi in družbi,
 • pridobijo sposobnost uporabe strokovnega znanja pri reševanju realnih praktičnih problemov v stroki,
 • obvladajo matematično reševanje tehničnih problemov s svojega strokovnega področja ter znajo izdelati analitične in grafične prikaze,
 • obvladajo strokovno terminologijo,
 • se usposobijo uporabljati strokovno literaturo, tehnično in tehnološko dokumentacijo, tehnične predpise in standarde,
 • obvladajo znanja tehniškega dokumentiranja,
 • spoznajo materiale in elemente s področja elektrotehnike, pravilno in varno rabo orodij, strojev in naprav,
 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • razvijejo sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih,
 • spoznajo področje elektrotehniške in računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja in veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • spoznajo instrumente in merilne metode za merjenje električnih in drugih fizikalnih veličin, za analizo elementov in sistemov na področju elektrotehnike ter razvijejo spretnosti in pridobijo izkušnje,
 • pridobijo osnovna znanja s področja elektrotehnike in se specializirajo za eno izmed področij, ki ustreza naročilom poklicnih standardov: elektroenergetike, stikalničarstvo, avtomatika, elektronika ali multimedije,
 • usposobijo se za načrtovanje enostavnejših električnih sistemov in izdelavo projektnih nalog,
 • spoznajo delovanje in vzdrževanje električnih sistemov in področje uporabe,
 • poznajo elemente programirljivih naprav in znajo rešiti manj kompleksne primere z elementi programirljivih naprav,
 • spoznajo elektronske komponente v sistemih aplikacij za regulacije, krmiljenje in nadzor,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • spoznajo standarde, tehniške predpise in regulativo s področja elektrotehnike in varstva pri delu,
 • razvijejo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževa­nja in varstvo okolja, racionalno rabo energije in materialov,
 • osvojijo sposobnost podjetniškega razmišljanja, kritične presoje, odgovornega in socialnega ravnanja v delovnem okolju,
 • upoštevajo in izvajajo načela in predpise za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, varstva okolja, požarne varnosti in racionalne rabe energije, materiala in časa ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod,
 • poznajo pomen in cilje razvoja osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • znajo uspešno organizirati delo na svojem delovnem področju z upoštevanjem ekonomičnosti, zagotavljanja kakovosti, časovnih normativov, terminskega načrtovanja odvijanja naročil ipd.,
 • znajo učinkovito in uspešno uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij,
 • obvladajo specifično strokovno in poslovno slovenščino in vsaj en tuj jezik (nemščina, angleščina ipd.),
 • obvladajo splošne komunikacijske veščine (besedno in nebesedno) – pisno in ustno poslovno komuniciranje, telefonsko komuniciranje, tehnike pogajanj ipd.,
 • obvladajo vodenje poslovno podjetniške oz. delovne dokumentacije (kalkulacija, delovni nalog, obračun, reklamacija, nabava, skladiščenje, prodaja, razne evidence, zapisnik o poškodbi ipd.),
 • poznajo osnove finančnega poslovanja, računovodstva in knjigovodstva ter zakonodaje, ki ureja vprašanja strokovnega in poklicnega izobraževanja, delovno pravnih razmerij, pokojninsko invalidskega ter socialnega zavarovanja itn.,
 • so naravnani v vseživljenjsko učenje, se spopolnjujejo ter skrbijo za svoj osebnostni razvoj za uspešno sodelovanje v družbi,
 • so sposobni sodelovati v skupini in projektnih nalogah (kooperativnost, poštenost), reševati konflikte ter organizirati in voditi projektno in timsko delo.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • odgovoren, strpen, human in sposoben življenja v demokratični družbi,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah in
 • razširil splošno izobrazbo in razvil ključne kompetence za uspešno sodelovanje v družbi, osebnostni razvoj in nadaljnje izobraževanje v skladu z nacionalnimi standardi ključnih kvalifikacij.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.

Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz elektrotehnike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko elektrotehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.

5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.

Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.

Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).

Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.

Glede na izbiro izbirnih strokovnih modulov se udeleženci izobraževanja delijo na tri module izobraževanja v programu elektrotehnik, in sicer:

 • modul: avtomatik,
 • modul: elektronik in
 • modul: energetik

6. IZVEDBENI PREDMETNIK

Ime izobraževalnega program: ELEKTROTEHNIK – SSI

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

Izobraževanje traja štiri leta

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

Modul: avtomatik                 

 

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika       ***  
P3 Tuji jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Psihologija – izbirno  
P9 Fizika ***     ***  
P10 Kemija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem   *** *** ***  
M2 Uporaba IKT pri poslovanju ***   *** ***  
M3 Upravljanje s programirljivimi napravami ***   *** ***  
M4 Izdelava osnovnih vezij     *** ***  
M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav ***   *** ***  
M6 Izdelava elek in komun. inštalacij   *** *** ***  
M7 Načrtovanje električnih inštalacij *** ***      
M9 Uporaba regulacij *** *** ***    
M16 Načrtovanje avtomatiziranih postrojev *** ***   ***  
M13 Uporaba mikroprocesorskih  naprav *** ***      
M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin *** ***   ***  
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk         je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom *** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Strokovno računstvo (MATEMATIKA) *** *** ***    
  Elektrotehnikški praktikum *** *** ***    
  Izvajanje intelegentnih inštalacij *** *** ***    
  Računalniško načrtovanje vezij *** *** ***    
  Komuniciranje ***     ***  
  Pogonska tehnika *** ****   ***  

 

*** – predmeta ni v letniku

 

 

Ime izobraževalnega program: ELEKTROTEHNIK – SSI

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

Izobraževanje traja štiri leta

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

Modul: elektronik

 

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika       ***  
P3 Tuji jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika ***     ***  
P10 Kemija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem   *** *** ***  
M2 Uporaba IKT pri poslovanju ***   *** ***  
M3 Upravljanje s programirljivimi napravami ***   *** ***  
M4 Izdelava osnovnih vezij     *** ***  
M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav ***   *** ***  
M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij   *** *** ***  
M13 Uporaba mikroprocesorskih  naprav *** ***      
M14 Prenos in zapis informacij *** ***      
M15 Vzdrževanje računalniške opreme *** *** ***    
M18 AV komunikacije *** ***   ***  
M20 Zajemanje in obdelava procesnih veličin *** ***   ***  
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk         je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom *** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Strokovno računstvo (MATEMATIKA) *** *** ***    
  Elektrotehnikški praktikum *** *** ***    
  Izvajanje intelegentnih inštalacij *** *** ***    
  Računalniško načrtovanje vezij *** *** ***    
  Komuniciranje ***     ***  
  Načrtovanje avtomatiziranih postrojev *** ***   ***  

 

*** – predmeta ni v letniku

 

Ime izobraževalnega program: ELEKTROTEHNIK – SSI

Naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik/elektrotehnica

Izobraževanje traja štiri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT).

Modul: energetik

 

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Matematika       ***  
P3 Tuji jezik          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina     *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Psihologija – izbirno
P9 Fizika ***     ***  
P10 Kemija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Informatika s tehniškim komuniciranjem   *** *** ***  
M2 Uporaba IKT pri poslovanju ***   *** ***  
M3 Upravljanje s programirljivimi napravami ***   *** ***  
M4 Izdelava osnovnih vezij     *** ***  
M5 Načrtovanje in priklopi električnih naprav ***   *** ***  
M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij   *** *** ***  
M7 Načrtovanje električnih inštalacij *** ***      
M8 Pogonska tehnika *** ***   ***  
M9 Uporaba regulacij *** *** ***    
M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov *** ***   ***  
M12 Upravljanje distribucijskih omrežij *** ***      
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk         je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom *** 2 t. 2 t. ***  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Strokovno računstvo (MATEMATIKA) *** *** ***    
  Elektrotehnikški praktikum *** *** ***    
  Izvajanje intelegentnih inštalacij *** *** ***    
  Projektiranje z računalniki *** *** ***    
  Komuniciranje ***     ***  
  Načrtovanje avtomatiziranih postrojev *** ***   ***  

*** – predmeta ni v letniku

Elektrotehnik  je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.