AVTOSERVISER SPI

1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom, da:

 • razvijajo sposobnosti za kritično presojo in odgovorno ravnanje v delovnem okolju, humanost in poštenost ter spretnosti za skupinsko delo v kolektivu,
 • poznajo sestavne dele, sklope, naprave in sisteme motornih vozil in voznih sredstev ter motorjev z notranjim izgorevanjem, njihovih tehničnih rešitev (izvedb), funkcijo, gradiva za izdelavo ter principe delovanja,
 • spoznajo mehaniko in tehniko motornih vozil in voznih sredstev, predvsem razdelitev, zgradbo, funkcijo in medsebojno delovanje delov, sklopov in pomožnih naprav,
 • pridobijo temeljno znanje o pnevmatiki in hidravliki ter zgradbi, funkciji, vzdrževanju in priključitvi hidravličnih in pnevmatičnih sklopov in naprav,
 • pridobijo temeljno znanje iz elektrotehnike in elektronike o zgradbi, funkciji, vzdrževanju in priključitvi električnih in elektronskih sklopov in naprav,
 • obvladajo diagnosticiranje, nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje sestavnih delov, sklopov, naprav in sistemov v motornih vozilih in voznih sredstvih ter motorjih z notranjim izgorevanjem,
 • se usposobijo za presojo o obrabljenosti in uporabnosti posameznih delov vozil, pri tem upoštevajo optimalno delovanje in obremenjenost in znajo svetovati, ali je priporočljivo preventivno popravilo,
 • pridobijo poklicno znanje o merilnih in kontrolnih postopkih ter uporabi merilnih (tudi računalniško vodenih) in kontrolnih naprav, orodij in strojev,
 • obvladajo osnove informacijsko komunikacijske tehnologije, tako da znajo samostojno uporabljati uporabniške programe (urejevalnik teksta in preglednic, programi za vodenje strojev, diagnostičnih naprav, spremljanje proizvodnje oziroma dela),
 • se usposobijo za pravilno ravnanje s stroji in napravami, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in spoznajo ukrepe in postopke za zmanjšanje škodljivih vplivov na okolje,
 • obvladajo varno in pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi in opremo za osebno varstvo, 
 • poznajo predpise in zakone o varstvu pri delu ter ukrepe za preprečevanje delovnih nezgod (materialne škode oziroma telesne in duševne poškodbe delavcev),
 • obvladajo metode in postopke racionalne rabe energije, materiala in časa ter poznajo postopke reciklaže,
 • obvladajo in razumejo splošne principe (zakone) v strojništvu,
 • spoznajo lastnosti, zgradbo in uporabo kovinskih in nekovinskih gradiv, si pridobijo znanje o notranjem transportu in transportnih sredstvih ter vzdrževanju naprav v delavnici,
 • so sposobni matematično reševati tehnične probleme s svojega strokovnega področja ter razumeti analitične in grafične statistične prikaze,
 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov, sestavne risbe manjših sklopov in sheme v skladu s standardizacijo ter izdelati in uporabiti tabele in diagrame,
 • znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe, predvsem vezalne sheme električnih, elektronskih, pnevmatičnih in hidravličnih sistemov,
 • obvladajo različne postopke ročne in strojne obdelave odrezovanja, preoblikovanja in spajanja kovin in nekovin,
 • spoznajo osnove podjetništva, obvladovanje stroškov in kalkulacij,
 • znajo načrtovati in pripraviti potek dela, ga nadzorovati in oceniti rezultate dela.

Dijak bo ob zaključku izobraževanja:

 • strpna, humana, tolerantna in odgovorna osebnost, ki bo sposobna sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi,
 • sposoben pripraviti in izvesti racionalen poseg na vozilu z uporabo metod za preizkušanje in lokaliziranje napak na vozilih z bencinskim ali dizelskim motorjem vključno s popravilom ali zamenjavo uničenih ali obrabljenih delov na vozilu,
 • sposoben oceniti in izbrati najbolj ekonomično pot za odpravo napake na vozilu pri čemer bo upošteval želje in pričakovanja stranke, varnostne predpise, priporočila in navodila proizvajalca vozila ter okolje varstvene predpise,
 • usposobljen za skupinsko in timsko delo ter sodelovanje pri projektnem delu,
 • imel temelje za razvoj osebne organizacijske kulture na delovnem mestu in v delovnem okolju,
 • iskal racionalne in strokovne rešitve pri izvajanju aktivnosti v delovnem okolju,
 • naravnan v vseživljenjsko učenje in usposabljanje,
 • usposobljen za uporabo znanj in veščin v novih situacijah.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.

Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju zaključnega izpita, ki obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem izobraževanju že opravljali zaključni izpit, se jim enake izpitne enote (slovenščina) priznajo kot uspešno opravljen izpit.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko avtoserviserji nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega (glej pogoj za vključitev v program) ali srednje strokovnega izobraževanja.

5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V  izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.
Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.

Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).

Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.

6. PREDMETNIK

Ime izobraževalnega program: AVTOSERVISER – SPI

Naziv strokovne izobrazbe: avtoserviser/avtoserviserka

Izobraževanje traja tri leta.

Izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami (KT).

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina        
P2 Matematika        
P3 Tuji jezik        
P4 Umetnost   *** ***  
P5 Naravoslovje     ***  
P6 Družboslovje     ***  
P7 Športna vzgoja opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško komuniciranje v poklicu   *** ***  
M2 Materiali in obdelave v poklicu   *** ***  
M3 Elementi konstrukcij   *** ***  
M4 Organizacija in poslovanje ***   ***  
M5 Osnove motornih vozil   *** ***  
M6 Električni sistemi na vozilu ***   ***  
M7 Podvozja in prenosne naprave ***   ***  
M8 Pogonski motorji ***      
M10 Karoserijska oprema z diagnostiko *** ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk       je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje v delovnem procesu
  Praktično usp. z delom  pri delodajalcu 3 t. 3 t. 18 t.  
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Etika        
  Strokovno komuniciranje v nemščini        
  Izbrana poglavja iz stroke        

*** – predmeta ni v letniku

Avtoserviser je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru

Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.