1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

Pogoji za vključitev v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA so:

 1. uspešno končano osnovnošolsko ali nižje poklicno  izobraževanje ali
 2. uspešno končano srednje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih ali
 3. uspešno končano srednje strokovno ali poklicno tehniško izobraževanje ali gimnazija
 1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževanja omogoča izobraževalni program tehnik računalništva udeležencem, da:

 • spoznajo osnovne elemente programske opreme, pravila za pisanje programov in osnovna znanja o sintaksi in semantiki pri pisanju programov,
 • spoznajo področje računalniške stroke ter utrdijo temeljna strokovna znanja za povezovanje teorije in prakse,
 • osvojijo strokovno-teoretična in praktična znanja ter veščine, ki so pomembna za kakovostno izvedbo kompleksnih nalog,
 • obvladajo poklicno-specifične metode reševanja nalog, problemov ter strokovnega odločanja,
 • spoznajo instrumente in metode za merjenje komunikacijskih inštalacij,
 • poznajo delovanje elementov računalniških sistemov, njihovo uporabo in vzdrževanje,
 • usposobijo se za upravljanje z informacijsko opremo,
 • pridobijo sposobnost nameščanja in vzdrževanja spletnih storitev,
 • obvladajo metode organizacije podatkov in njihovo učinkovito uporabo,
 • usposobijo se za delo s strojno in programsko opremo, ki podpira multimedijske sisteme,
 • obvladajo znanja za učinkovito in uspešno uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije z namenom učinkovitega in uspešnega iskanja, vrednotenja, hranjenja, obdelave in uporabe informacij.
 1. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju POKLICNE MATURE, ki obsega:

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 2. pisni in ustni izpit iz računalništva,
 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali POKLICNO ALI SPLOŠNO MATURO, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.

 1. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko tehniki računalništva nadaljujejo izobraževanje na vseh visoko strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.

 1. NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program. Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program iz točke 1 b ali 1 c, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.

 1. IZVEDBENI PREDMETNIK
  Končana šola (glej točko 1 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM)
Programske enote A B C
Letnik Letnik Letnik
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Matematika þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Tuji jezik þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Umetnost þ * * * þ * * * P * * *
Zgodovina þ þ * * þ þ * * P P * *
Geografija þ * * * þ * * * P * * *
Sociologija – IZBIRNO * * * þ * * * þ * * * þ?
Psihologija – IZBIRNO * * * þ * * * þ * * * þ?
Fizika * þ þ * * þ þ * * þ? þ? *
Kemija þ * * * þ * * * þ? * * *
Strokovni moduli
Informatika s tehni. komuniciran. þ * * * þ * * * þ * * *
Uporaba IKT pri poslovanju * þ * * * þ * * * þ * *
Upravljanje s progra. napravami þ þ * * þ þ * * þ þ * *
Vzdrževanje info. strojne opreme þ * * * þ * * * þ * * *
Vzdrževanje info. progr. opreme * þ * * * þ * * * þ * *
Izdelava elekt. in komu. inštalacij þ þ * * þ þ * * þ þ * *
Vzpostavitev in vzdrž. omr. servis * þ * * * þ * * * þ * *
Načrto. in razvoj spletnih aplikacij * * þ * * * þ * * * þ *
Načrto. in postavitev podatko. baz * * þ * * * þ * * * þ *
Upravljanje IK sistemov * * * þ * * * þ * * * þ
Upravlj. z inform. programsko opr. * * * þ * * * þ * * * þ
Oprema za multimed.tehniko * * þ * * * þ * * * þ *
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom * þ þ * * þ þ * * þ þ *
Odprti kurikulum
Strokovno računstvo * * þ þ * * þ þ * * þ þ
Računalniški praktikum – matura * * * þ * * * þ * * * þ
Stroka – moderne vsebine * * þ þ * * þ þ * * þ þ
Strokovna terminologija * * þ * * * þ * * * þ *
Komuniciranje * þ þ * * þ þ * * þ þ *
Avtomatika * * þ * * * þ * * * þ *

* Predmeta/modula ni v letniku, P-priznano, þ-predmet/modul JE v letniku, þ?-priznano na osnovi listin.
Tehnik računalništva (modul vzdrževalec) je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na
elektronskem  naslovu: odrasli@sc-celje.si.

Skip to content