KOZMETIČNI TEHNIK SSI

1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

 • osnovnošolsko izobraževanje ali
 • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

2. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program omogoča dijakom in dijakinjam (v nadaljevanju: dijaki), da:

 • sistematično nadgradijo splošna in temeljna znanja za razumevanje zakonitosti v naravi, družbi in stroki;
 • si razvijejo spretnosti za uspešno delo in strokovno rast ter sposobnost razumevanja in ustvarjanje abstraktnih predstav o težje zaznavnih pojavih;
 • obvladajo pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in izdelkov za nego obraza in telesa, manikuro, pedikuro, ličenje in  klasično ročno masažo ter strokovno izvedejo navedene storitve;
 • izberejo ustrezne kozmetične izdelke, predvidijo njihovo delovanje, jih pravilno uporabijo in svetujejo njihovo uporabo in shranjevanje doma;
 • izberejo ustrezne aparature, jih pravilno uporabijo, načrtujejo učinke in jih pravilno vzdržujejo;
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu, za načrtovanje ukrepov, za uspešno reševanje in odpravljanje zapletov;
 • si razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost v skladu z etičnimi načeli;
 • spoznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke in obvladajo osnovna načela skupinskega dela;
 • se učijo učiti, razvijejo motivacijo za izobraževanje, izpopolnjevanje in vseživljenjsko učenje;
 • si razvijejo pripravljenost na raziskovanje in inovativnost ter se s tem pripravljajo na sposobnost prilagajanja stalno se razvijajoči kozmetični stroki;
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo, usposobijo se za primerno strokovno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in spremljanje strokovne literature;
 • usposobijo se za uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi;
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebe, ki se bodo s svojim znanjem in delom hitro prilagajale spremembam na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, se uveljavljale na trgu delovne sile, načrtovale in vodile svojo kariero;
 • vešči so uglajenega obnašanja, nastopanja v javnosti, poslovnega komuniciranja in ostalih socialnih spretnosti;
 • obvladajo osnovno vodenje in poslovanje ter razvijajo podjetnost;
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do zdravega načina življenja;
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v kozmetični stroki;
 • razvijajo zavest in pozitiven odnos do ukrepov za zmanjševanje onesnaževanja in varstvo okolja, do racionalne rabe energije in materialov.

3. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti, kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.

Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti, se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz kozmetike

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • storitev in zagovor.

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno ali splošno maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.

4. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko kozmetični tehniki nadaljujejo izobraževanje na vseh višjih in visokih strokovnih šolah v Republiki Sloveniji.

5. NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program.

Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program srednjega poklicnega, poklicno-tehniškega  ali srednjega strokovnega izobraževanja se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni. Tistim udeležencem, ki so že končali programe srednjega poklicnega izobraževanja, se priznajo splošno izobraževalni predmeti (slovenščina, matematika in tuji jezik) za 1. in 2. letnik.

Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model, po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).

Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.

6. IZVEDBENI PREDMETNIK

Ime izobraževalnega program: KOZMETIČNI TEHNIK – SSI

Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Izobraževanje traja 4 leta.
Izobraževalni program je ovrednoten s 240 kreditnimi  točkami (KT)

 

Oznaka Programske enote 1.

letnik

2.

letnik

3.

letnik

4.

letnik

opomba
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina          
P2 Tuji jezik          
P3 Matematika          
P4 Umetnost   *** *** ***  
P5 Zgodovina   *** *** ***  
P6 Geografija   *** *** ***  
P7 Psihologija/sociologija – izbirno *** *** ***    
P8 Fizika   *** *** ***  
P9 Kemija   *** *** ***  
P10 Biologija   *** *** ***  
P11 Športna vzgoja opr. opr. opr. opr.  
B – Strokovni moduli
M 01 Somatologija     *** ***  
M 02 Koža in bolezni kože *** ***   ***  
M 03 Varovanje zdravja   *** *** ***  
M 04 Splošna kozmetologija ***     ***  
M 05 Kozmetični izdelki ***     ***  
M 06 Kozmetična nega obraza ***        
M 07 Kozmetična nega telesa ***        
M 08 Podjetništvo *** *** ***    
M 09 Ličenje* *** *** ***    
M 10 Manikira* *** *** ***    
C – Praktično izobraževanje v šoli
  Praktični pouk ***       je sestavni del strokovnih modulov
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu
  Praktično usposabljanje z delom *** *** 4 t. 4 t.

 

 
D – Interesne dejavnosti
  Interesne dejavnosti se prizna se prizna se prizna se prizna  
E – Odprti kurikulum
  Informacijsko komunikacijska pismenost     *** ***  
  Poslovna komunikacija *** ***      
  Strokovno komuniciranje v tujem jeziku ***        

 

*** – predmeta ni v letniku

 

Pojasnilo k predmetniku:
* Udeleženec izbere enega  izmed izbirnih strokovnih modulov M9 ali  M10.
Kozmetični tehnik  je program Srednje šole za storitvene dejavnosti in  logistiko, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28, (03)42 858 54 in na elektronskem naslovu: odrasli@sc-celje.si.