1. POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM

Pogoji za vključitev v program KEMIJSKI TEHNIK so:

 1. uspešno končano osnovnošolsko ali nižje poklicno  izobraževanje ali
 2. uspešno končano srednje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje  po prejšnjih predpisih ali
 3. uspešno končano srednje strokovno ali poklicno tehniško izobraževanje ali gimnazija

 

 1. CILJI IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Poleg splošnih ciljev izobraževanja omogoča izobraževalni program KEMIJSKI TEHNIK udeležencem, da:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri vseh temeljnih splošno-izobraževalnih predmetih, značilnih za srednješolsko izobrazbo,
 • se na podlagi strokovno-teoretičnega in praktičnega znanja, ki je pomembno za kvalitetno samostojno poklicno delo, usposobijo za kompleksne delovne naloge v okviru poklica,
 • znajo uporabljati vire kemijskih informacij, jih smiselno urejati, sklepati na zakonitosti ter jih kritično vrednotiti
 • znajo samostojno načrtovati svoje delo,
 • obvladajo tehnike dela in principe delovanja laboratorijske opreme in naprav,
 • samostojno izvajajo analizne in sintezne postopke in tehnike,
 • samostojno izvajajo metode preizkušanja surovin, polizdelkov in izdelkov,
 • se usposobijo za nadzor mehansko in elektronsko vodenih procesov in naprav,
 • razvijajo ročne spretnosti,
 • se naučijo odgovornega in vestnega dokumentiranja meritev in rezultatov analiz ter samostojnega oblikovanja in uporabe tehnično-tehnološke dokumentacije,
 • pridobijo znanja iz informatike, avtomatizacije in računalniške obdelave podatkov,
 • razumejo vlogo standardov in standardnih postopkov v analitiki in proizvodnji,
 • razvijajo spretnost in natančnost pri delu po principih dobre laboratorijske prakse,
 • razvijajo sposobnosti natančnega opazovanja,
 • obvladajo temeljno strokovno terminologijo,
 • se usposobijo za hitro prilagajanje razmeram v delovnem procesu in večjo delovno mobilnost,

 

 1. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

Napredovanje v izobraževalnem programu se prilagodi udeležencem tako, da lahko napredujejo ne glede na letnik, prav tako posameznih letnikov ne ponavljajo v celoti, ampak ponovno dokazujejo znanje le pri tistem delu programa oziroma programski enoti , kjer so bili neuspešni, pri čemer zanje število ponavljanj izpitov ni omejeno.
Ko opravijo udeleženci vse s programom predpisane izpite in obveznosti se lahko prijavijo k opravljanju poklicne mature, ki obsega:
 

 1. pisni in ustni izpit iz slovenščine
 2. pisni in ustni izpit iz kemije
 3. pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika
 4. izdelek oziroma storitev in zagovor

Udeleženci, ki so v svojem predhodnem šolanju že opravljali poklicno maturo ali maturo, se jim enake izpitne enote priznajo kot uspešno opravljen izpit.
 

 1. NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko KEMIJSKI TEHNIK nadaljujejo izobraževanje na vseh visoko strokovnih šolah v R Sloveniji.
 

 1. NAČIN IZOBRAŽEVANJA

V izrednem izobraževanju se znanje ocenjuje z izpiti. Udeleženec, ki se vpiše v posamezni program izobraževanja in sklene s šolo posebno pogodbo, pridobi pravico opravljati izpite iz predpisanega predmetnika za posamezni izobraževalni program. Udeležencem, ki so že končali kakršenkoli program iz točke 1 B ali 1 C, se v postopku priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja priznajo tisti izpiti za predmete (glej predmetnik), ki so po standardu znanj enakovredni.
Glede na predhodno znanje udeležencev se za vsakega posameznika izdela osebni izobraževalni načrt. V njem se določi organizacijski model po katerem se bo izvajalo izobraževanje (skupinski ali individualni organizacijski model).
Izobraževalno delo, določeno s predmetnikom, se razporedi tako, da omogoči udeležencem opravljanje obveznosti za posamezni letnik, lahko pa tudi tako, da udeleženci opravijo obveznosti iz posameznega predmeta za vse letnike ali več letnikov hkrati. Poleg rednih skupinskih konzultacijskih predavanj šola omogoči udeležencem tudi individualne konzultacije z učiteljem posameznega predmeta ali predmetnega področja.

 1. IZVEDBENI PREDMETNIK
  Končana šola (glej točko 1 POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM)
Programske enote A B C
Letnik Letnik Letnik
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.
Splošnoizobraževalni predmeti
Slovenščina þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Matematika þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Tuji jezik þ þ þ þ P P þ þ P P P P
Umetnost þ * * * þ * * * P * * *
Zgodovina þ þ * * þ þ * * P P * *
Geografija þ * * * þ * * * P * * *
Sociologija * * * þ * * * þ * * * þ?
Fizika þ þ * * * þ þ * * þ? þ? *
Biologija þ * * * þ * * * þ? * * *
Strokovni moduli
Splošna in anorganska kemija þ þ * * þ þ * * þ þ * *
Fizikalna kemija * * þ þ * * þ þ * * þ þ
Organska kemija * * þ þ * * þ þ * * þ þ
Kemijsko računstvo þ * * * þ * * * þ * * *
Laboratorijska in analizna tehnika þ þ * * þ þ * * þ þ * *
Kemijska tehnika * þ þ * * þ þ * * þ þ *
Tehniško varstvo okolja * * þ * * * þ * * * þ *
Kemijska informatika * þ * * * þ * * * þ * *
Podjetništvo in trženje * þ * * * þ * * * þ * *
Materiali * * þ * * * þ * * * þ *
Analizna kemija * * * þ * * * þ * * * þ
Praktično izobraževanje pri delodajalcu
Praktično usposabljanje z delom * þ þ * * þ þ * * þ þ *
Odprti kurikulum
Računstvo * * þ þ * * þ þ * * þ þ
Lokalna kemijska industrija * þ þ * * þ þ * * þ þ *
Ekološki monitoring * * þ * * * þ * * * þ *
Kemijski praktikum * * * * * * * * *
Komuniciranje * þ þ * * þ þ * * þ þ *

* Predmeta/modula ni v letniku, P- priznano, þ Predmet/modul JE v letniku, þ?-priznano na osnovi listin
 
Kemijski tehnik  je program Srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, organizacijsko ga izvaja služba za izobraževanje odraslih v  Medpodjetniškem izobraževalnem centru.
Vse ostale informacije na telefonski številki: (03)42 858 28 , (03)42 858 54  in na
elektronskem  naslovu:  odrasli@sc-celje.si

 

Skip to content