POTEKLO SPRIČEVALO

Nova slovenska uredba v 42. členu nalaga vsem serviserjem klimatskih naprav, ki so si pridobili spričevalo za opravljanje dejavnosti zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih v skladu s  staro slovensko uredbo (Uradni list RS, št. 41/10) in jim je spričevalo poteklo ter še danes opravljajo to dejavnost, da si pridobijo novo spričevalo skladno z 29. členom nove slovenske uredbe (Uradni list RS, št. 60/2016).

Le serviser, ki ima spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe (spričevalo E), je strokovno usposobljen, da omogoči pravilno zajemanje, to je zbiranje in hranjenje fluoriranih toplogrednih plinov ter ozonu škodljivih snovi iz klimatskih naprav v motornih vozilih, s čimer se zagotovi njihovo recikliranje, predelavo ali uničenje.

Namen obnove znanj je preverjanje usposobljenosti oseb (v nadaljevanju: serviserjev), ki se ukvarjajo z dejavnostjo zajema fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v nekaterih motornih vozilih, ki spadajo na področje uporabe Direktive 2006/40/ES. Serviserji morajo obvladati strokovno-teoretično znanje, ki se nanaša na zakonsko podlago in novosti o ustreznih tehnologijah za nadomeščanje ali zmanjševanje uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in varno ravnanje z njimi.

POGOJI

Kandidat je že opravil usposabljanje in pridobil spričevalo o usposobljenosti za ravnanje z ozonu škodljivimi snovmi in fluoriranimi toplogrednimi plini v skladu s  staro slovensko Uredbo o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 41/10). Če je spričevalo že poteklo, ga je potrebno ponovno pridobiti – opraviti teoretični in praktični izpit za njegovo ponovno pridobitev.
Kandidat mora za pristop k izpitu izpolnjevati naslednje pogoje:
– starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
– končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.
(23. člen Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, Ur. l. RS, št. 60/2016)

POTEK OBNOVITVE SPRIČEVALA

Kandidat mora obvezno ponovno pristopiti k teoretičnemu in praktičnemu delu izpita, kjer se preverja njegovo strokovno-teoretično znanje in uporaba le-tega pri praktičnem opravljanju nalog. Kandidat ima možnost, da se pred opravljanjem izpita udeleži tudi usposabljanja za obnovitev znanj v trajanju 2 šolskih ur. Udeležba na predavanju ni obvezna.
Po uspešno opravljenem preizkusu znanja oziroma uspešno opravljenem izpitu, kandidat pridobi spričevalo iz prvega odstavka, pete alineje 29. člena uredbe, s katerim Ministrstvo za okolje in prostor RS potrjuje, da je kandidat strokovno usposobljen za ravnanje z fluoriranimi toplogrednimi plini in z ozonu škodljivimi snovmi v skladu z Uredbo 307/2008/ES in v povezavi z Uredbo 517/2014/EU o določenih fluoriranih toplogrednih plinih (OJ L 150/2014).
Spričevalo se podaljša za nedoločen čas.

CENIK

POTEKLO SPRIČEVALO – PONOVNA PRIDOBITEV SPRIČEVALA

Strošek usposabljanja za obnovitev znanj (udeležba ni obvezna, je pa priporočljiva) 30,00 EUR (+22 % DDV)
Strošek izpita 152,00 EUR (DDV oproščen)
SKUPAJ 152,00 EUR ali 188,60 EUR

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 5 dni pred usposabljanjem oz. izpitom na račun št. SI56 0110 0603 0696 740, sklic: 007600104-149.  Prejemnik: Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Račun boste prejeli po opravljeni storitvi.
Vse dodatne informacije lahko dobite na telefonski številki 03 428 58 26 oz. na el. naslovu mic@sc-celje.si


TERMINI IN LOKACIJE USPOSABLJANJ IN IZPITOV ZA SERVISERJE IN VZDRŽEVALCE KLIMATSKIH NAPRAV V MOTORNIH VOZILIH

PRIJAVNICA ZA OBNOVITEV SPRIČEVALA – POTEKLO SPRIČEVALO

Skip to content